EØS-avtalen artikkel 34 (etableringsrett: likestilling av selskaper med fysiske personer) - TEUV artikkel 54

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 34 Etableringsrett Likestilling Av Selskaper Med Fysiske Personer Teuv Artikkel - EØS-avtalen artikkel 34 (etableringsrett: likestilling av selskaper med fysiske personer) - TEUV artikkel 54

Siste endring

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.10.2017

Artikkel

034

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 54 TEUV (tidl. artikkel 48 TEF, tidl. artikkel 58 TEØF)

EU-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 34

Når det gjelder anvendelsen av bestemmelsene i dette kapittel, skal selskaper som er opprettet i samsvar med lovgivningen i en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat, og som har sitt vedtektsbestemte sete, sin hovedadministrasjon eller sitt hovedforetak innen avtalepartenes territorium, likestilles med fysiske personer som er statsborgere i EFs medlemsstater eller EFTA-statene.

Ved selskaper skal forstås selskaper i sivil- eller handelsrettslig forstand, herunder også kooperative selskaper, samt andre juridiske personer i offentlig- eller privatrettslig forstand, unntatt dem som ikke driver ervervsmessig virksomhet.

Engelsk utgave

Article 34

Companies or firms formed in accordance with the law of an EC Member State or an EFTA State and having their registered office, central administration or principal place of business within the territory of the Contracting Parties shall, for the purposes of this Chapter, be treated in the same way as natural persons who are nationals of EC Member States or EFTA States.

'Companies or firms` means companies or firms constituted under civil or commercial law, including cooperative societies, and other legal persons governed by public or private law, save for those which are non-profit-making.