EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - TEUV artikkel 49

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 31 Etableringsrett Teuv Artikkel 49 - EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - TEUV artikkel 49

Siste endring

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.11.2021 med pressemelding

Artikkel

031

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 49 TEUV (tidl. artikkel 43 TEF, tidl. artikkel 52 TEØF)

EFTA-domstolen

EU-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 31

I samsvar med bestemmelsene i denne avtale skal det ikke være noen restriksjoner på etableringsadgangen for statsborgere fra en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat på en annen av disse staters territorium. Dette skal gjelde også adgangen til å opprette agenturer, filialer eller datterselskaper for så vidt angår borgere fra en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat som har etablert seg på en av disse staters territorium.

Etableringsadgangen skal omfatte adgang til å starte og utøve selvstendig næringsvirksomhet og til å opprette og lede foretak, særlig selskaper som definert i artikkel 34 annet ledd, på de vilkår som lovgivningen i etableringsstaten fastsetter for egne borgere, med forbehold for bestemmelsene i kapitlet om kapital.

2. Vedlegg VIII til XI inneholder særlige bestemmelser om etableringsrett.

Engelsk utgave

Article 31

1. Within the framework of the provisions of this Agreement, there shall be no restrictions on the freedom of establishment of nationals of an EC Member State or an EFTA State in the territory of any other of these States. This shall also apply to the setting up of agencies, branches or subsidiaries by nationals of any EC Member State or EFTA State established in the territory of any of these States.

Freedom of establishment shall include the right to take up and pursue activities as self-employed persons and to set up and manage undertakings, in particular companies or firms within the meaning of Article 34, second paragraph, under the conditions laid down for its own nationals by the law of the country where such establishment is effected, subject to the provisions of Chapter 4.

2. Annexes VIII to XI contain specific provisions on the right of establishment.