EØS-avtalen artikkel 13 (import- og eksportrestriksjoner: unntak) - TEUV artikkel 36

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 13 Import Og Eksportrestriksjoner Unntak - EØS-avtalen artikkel 13 (import- og eksportrestriksjoner: unntak) - TEUV artikkel 36

Siste endring

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.8.2020 og kunngjort i EU-tidende 21.12.2020

Artikkel

013

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 36 TEUV (tidl. artikkel 30 TEF, tidl. artikkel 36 TEØF)

EFTA-domstolen

EU-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 13

Bestemmelsene i artikkel 11 og 12 skal ikke være til hinder for forbud eller restriksjoner på import, eksport eller transitt som er begrunnet ut fra hensynet til offentlig moral, orden og sikkerhet, vernet om menneskers og dyrs liv og helse, plantelivet, nasjonale skatter av kunstnerisk, historisk eller arkeologisk verdi eller den industrielle eller kommersielle eiendomsrett. Slike forbud eller restriksjoner må dog ikke kunne brukes til vilkårlig forskjellsbehandling eller være en skjult hindring på handelen mellom avtalepartene.

Engelsk utgave

Article 13

The provisions of Articles 11 and 12 shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value; or the protection of industrial and commercial property. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between the Contracting Parties.