EØS-avtalen artikkel 124 (alminnelige og avsluttende bestemmelser) - TEUV artikkel 55

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 124 Alminnelige Og Avsluttende Bestemmelser - EØS-avtalen artikkel 124 (alminnelige og avsluttende bestemmelser) - TEUV artikkel 55

Artikkel

124

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 55 TEUV (tidl. artikkel 294 TEF, tidl. artikkel 221 TEØF)

Norsk tekst

Artikkel 124

Avtalepartene skal gi statsborgere fra EFs medlemsstater og EFTA-statene den samme behandling som sine egne statsborgere med hensyn til adgangen til å plassere kapital i selskaper som definert i artikkel 34, med forbehold for anvendelsen av de øvrige bestemmelser i denne avtale.

Engelsk utgave

Article 124

The Contracting Parties shall accord nationals of EC Member States and EFTA States the same treatment as their own nationals as regards participation in the capital of companies or firms within the meaning of Article 34, without prejudice to the application of the other provisions of this Agreement.