Beslutningsprosessen: finansielle tjenester

Forsiden - Saksomrade - Beslutningsprosessen: finansielle tjenester
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring
Hensyn til bærekraftighet ved investeringsråd og porteføljeforvaltning (ESG-vurderinger)
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om angivelse av økonomisk nedtur
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for utpeking av sentrale kontaktpunkt
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
Kapitaldekningsdirektivet; gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal fremskaffes ved godkjenning av kredittinstitusjoner
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
Utfyllende bestemmelser til MiFID om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om konformitetserklæring
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Vedtatte EU-rettsakter under vurdering av EØS/EFTA-landene for innlemmelse i EØS-avtalen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP)
01.01.2020
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er
31.12.2019
Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet
10.03.2021
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
29.12.2019
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore
19.08.2019
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
30.10.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
18.06.2019
Europeiske fond for sosialt entreprenørskap: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
11.12.2019
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
11.12.2019
Soliditetskrav til verdipapirforetak
25.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
24.12.2019
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilpasning av grunnbeløpene i euro
13.06.2020
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
01.01.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
26.04.2019
OMF-direktivet: Utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser
28.11.2019
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
28.11.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer
26.11.2019
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
01.04.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
10.07.2019
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
30.04.2019
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering
11.10.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
22.05.2019
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
02.08.2021
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
01.08.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra tilsynsmyndighetene
25.06.2019
Rapportering og transparens av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)
12.01.2016
Tjenestepensjonsdirektivet (revisjon)
13.01.2019
Verdipapiriseringsforordningen
01.01.2019
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
08.07.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
27.06.2019
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
28.12.2020
Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser
28.12.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering
18.04.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
11.04.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
11.04.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser
11.04.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer
21.04.2019
Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
03.09.2019
Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner
11.04.2019
Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering
11.04.2019
Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
11.04.2019
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om gebyrer ilagt av ESMA
11.04.2019
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner
11.04.2019
Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering
11.04.2019
Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre
11.04.2019
Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
24.03.2019
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret
04.04.2019
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester
04.04.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen
09.04.2019
Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser
09.04.2019
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet (EMIR): endringsbestemmelser
17.06.2019
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser
18.04.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdisetting ved tilsynsrapportering
01.12.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
01.01.2019
Europeiske venturkapitalfond og fond for soialt entreprenørskap: endringsbestemmelser
01.03.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner
30.04.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
27.11.2018
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger
08.12.2018
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
11.11.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering
01.01.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer
14.12.2017
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
01.08.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder kapitalkrav for eksponeringer mot sentrale motparter
07.06.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referansemålingsporteføljer og rapportering
07.06.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og betalingstjenesteytere
30.08.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av tillatelser til bruk av metoden med avansert måling for operasjonell risiko
26.07.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland
07.06.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beløpsgrenser for merking av engasjementer som misligholdtee
07.05.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering
10.01.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
10.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.03.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger
03.01.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner
01.01.2018
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader
31.01.2018
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader
31.01.2018
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
31.01.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av pantsatte og ikke-pantsatte eiendeler
02.01.2018
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett
14.03.2019
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
01.01.2018
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
31.12.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering
01.01.2019
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
01.01.2018
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
18.09.2016
Konglomeratdirektivet: endringsbestemmelser om tilsyn med finansielle konglomerater
31.12.2015
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
31.12.2016
Innskuddsgarantidirektivet (revisjon): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
03.07.2015
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om adgang til beskyttede opplysninger på EU-plan
20.09.2016
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser
26.11.2015
Rapporteringsdirektivet for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om store beholdninger
26.11.2015
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: regler og prosedyrer
19.08.2014
Arbeidsmarkedspensjonsordninger: rapportering om nasjonale bestemmelser av tilsynsmessig karakter
07.07.2014
Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater
10.06.2013

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt
29.12.2019
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
21.07.2018
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
12.04.2018
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
21.07.2018
Pengemarkedsfondsforordningen
20.07.2017
Europeiske langsiktige investeringsfond
09.12.2015
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019
30.09.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
19.08.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
19.08.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
19.08.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
19.08.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
19.08.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
19.08.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
19.08.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
19.08.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
19.08.2019
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
01.04.2020
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
25.05.2020
Europeisk personlig pensjonsordning
Innskuddsgarantidirektivet (endring): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
29.12.2018

2019/305

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/306

Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
26.04.2018

2019/304

Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk
23.02.2018

2019/304

Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til produkttilsyn og styring
23.02.2018

2019/304

Standardformat for presentasjon av forsikringsprodukter
01.09.2017

2019/304

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
20.07.2017

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
28.02.2018

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om markedssonderinger og videreformidling av informasjon
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om videreformidling av informasjon som ledd i markedssonderinger
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringsbestemmelser om innrapportering av ledende ansattes transaksjoner
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om innsending av rapporter til myndighetene
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsiderlister
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om investeringsanbefalinger
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om notifiseringer
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om varsling
07.01.2016

2019/306

Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter
01.01.2018

2019/190

Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger
15.08.2016

2018/063

01.01.2020
03.04.2018
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (revisjon)
02.07.2014

2019/259

Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
30.03.2019

2019/260

Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
26.03.2019

2019/238

Liste over kritiske referansemål som brukes på finansmarkedene: endringsbestemmelser
19.10.2018

2019/238

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om standarder for konformitetserklæring
29.10.2018

2019/238

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA
29.10.2018

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland
25.01.2019

2019/238

Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
29.12.2017

2019/238

Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseindekser
06.02.2018

2019/238

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om fastsetting av visse verdier
06.02.2018

2019/238

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om anvendelse av visse kriterier
06.02.2018

2019/238

Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring
06.02.2018

2019/238

Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
30.06.2017

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader og meldinger
25.01.2019

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader om tillatelser og registrering
25.01.2019

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om referansemålerklæringen
25.01.2019

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav
25.01.2019

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om god forretningsskikk
25.11.2018

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk
25.01.2019

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om inndata
25.01.2019

2019/238

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
25.01.2019

2019/238

Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder
13.08.2016

2019/238

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
26.07.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
23.09.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan
12.09.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
28.07.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
21.06.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
01.01.2015

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
01.01.2015

2019/237

Betalingstjenestedirektivet (revisjon)
13.01.2018

2019/165

01.04.2019
Boliglånsdirektivet
21.06.2016

2019/125

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
01.12.2017

2019/165

Europeiske sosiale entreprenørskapsfond
22.07.2013

2018/064

Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
23.02.2018

2018/214

Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
23.02.2018

2018/214

Europeiske venturekapitalfond
22.07.2013

2018/064

Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond
07.06.2014

2018/064

Bruk av e-post ved registrering av venturekapitalfond
07.06.2014

2018/064

Finansielle tjenester: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
30.06.2011

2010/050

01.01.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utsatt anvendelsesdato
01.07.2016

2019/078

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): utsatt anvendelsesdato
01.07.2016

2019/078

03.12.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR)
01.01.2014

2019/079

01.01.2020
01.01.2016
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)
01.01.2014

2019/079

01.01.2020
01.01.2016
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9
01.01.2018

2019/079

01.01.2020
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser
07.02.2018

2019/261

01.01.2020
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
08.06.2015

2019/021

01.01.2020
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
21.12.2014

2018/020

01.01.2020
Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
01.12.2011

2018/092

01.01.2020
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit

2019/271

01.01.2020
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn
25.01.2019

2019/238

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse ved avvikling
10.03.2018

2019/187

01.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld
29.03.2018

2019/187

01.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
22.03.2018

2019/187

01.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring
09.06.2017

2019/187

01.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater
12.09.2016

2019/187

01.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
09.06.2016

2019/187

01.01.2020
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits
01.01.2016

2018/062

01.08.2019
29.10.2018
Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
01.01.2016

2018/247

01.08.2019
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/104

01.01.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/100

03.12.2019
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
14.03.2019

2019/037

01.01.2020
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit

2019/038

01.01.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
14.03.2019

2019/036

29.03.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
24.12.2017

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA
15.12.2017

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong
15.12.2017

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia
15.12.2017

2019/085

03.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: tilordningstabeller for samsvar mellom kredittrisikovurderinger og risikoklasser
15.05.2018

2019/083

01.01.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA
07.12.2017

2019/085

03.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
20.09.2017

2019/083

01.01.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
01.01.2018

2019/083

01.01.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter
28.07.2017

2019/083

01.01.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
31.03.2016

2019/083

01.01.2020
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
10.06.2017

2019/083

01.01.2020
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter
06.04.2017

2019/083

01.01.2020
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter
30.06.2017

2019/083

01.01.2020
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse
04.01.2017

2019/083

01.01.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsinnretninger
01.04.2017

2019/083

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
10.01.2016

2019/082

01.01.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om De forente arabiske emirater
05.01.2017

2019/083

01.01.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International Financial Centre
05.01.2017

2019/083

01.01.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil
05.01.2017

2019/083

01.01.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
05.01.2017

2019/083

01.01.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand
05.01.2017

2019/083

01.01.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
05.01.2017

2019/083

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
22.12.2016

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer
28.02.2017

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurderingsstandarder
23.02.2017

2019/082

01.01.2020
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
13.12.2016

2019/083

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
01.11.2016

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om kredittrisiko ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
01.11.2016

2019/082

01.01.2020
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater
04.01.2017

2019/083

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.12.2016

2019/080

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om unntak fra datakravet
03.02.2017

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om hovedindeks og godkjente børser
04.10.2016

2019/082

01.01.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond
20.04.2017

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
11.06.2016

2019/083

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser
26.05.2016

2019/082

01.01.2020
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
09.09.2016

2019/083

01.01.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvideringsperiode
15.06.2016

2019/083

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om leverage ratio
23.09.2016

2019/080

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering i forbindelse med likviditetsdekningskravet
10.09.2016

2019/080

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsparametre for likviditetsovervåking
25.03.2016

2019/080

01.01.2020
Kapitaldekning og soliditetskrav: korrigering av utfyllende bestemmelser
02.06.2016

2019/081

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
09.03.2016

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: rapportering om kjernekapitalandel
17.02.2016

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om felles beslutningsprosess for tilsynsmessige tillatelser
17.02.2016

2019/080

01.01.2020
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiene
17.02.2016

2019/080

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper (CRR): utfyllende regler om unntaksbestemmelser om valutaer for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang
02.06.2016

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om utilstrekkelig tilgang på likvide aktiva i norske kroner
06.01.2016

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere
19.07.2016

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer
18.12.2015

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
15.12.2015

2019/083

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
17.02.2016

2019/080

01.01.2020
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet
17.02.2016

2019/080

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.06.2015

2019/080

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering)
28.10.2015

2019/081

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
07.07.2015

2019/080

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper:endringsbestemmelser behandling i overgangsperioden av aksjeeksponeringer etter IRB-metoden
09.10.2015

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
22.06.2015

2019/080

01.01.2020
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om motsykliske kapitalreserver
01.01.2016

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
12.06.2015

2019/083

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
09.07.2015

2019/081

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering: endringsbestemmelser
21.02.2015

2019/080

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om sikkerhetsstillelse ved sentralbanklån
12.03.2015

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om kapitalkrav for foretak
13.04.2015

2019/080

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om tilsynsrapportering
10.02.2015

2019/080

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om marginalrisikoperioder
05.05.2015

2019/080

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
01.01.2015

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
15.12.2014

2019/083

01.01.2020
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
01.01.2015

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om uvektet kapitalandel
18.01.2015

2019/080

01.01.2020
30.06.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
01.10.2015

2019/080

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende gjennomføringsbestemmelser
27.11.2014

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
20.10.2014

2019/082

01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
25.09.2014

2019/082

01.01.2020
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting
17.09.2014

2019/080

01.01.2020

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Verdipapirsentralforordningen
01.01.2015

2019/018

01.01.2020
01.01.2020
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
01.01.2015

2018/021

01.01.2020
01.01.2019
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR)
03.01.2018

2019/078

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II)
03.01.2018

2019/078

03.12.2019
01.01.2018
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (inntil 2013)
08.08.2002

2003/048

01.02.2004
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakeres forpliktelser
13.10.2016

2018/063

01.01.2020
03.04.2018
Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V)
18.03.2016

2018/020

01.01.2020
01.01.2017
Betalingstjenestedirektivet
01.11.2009

2008/114

01.11.2011
01.11.2009
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
30.06.2019

2019/258

26.10.2019
28.10.2019
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2002/167

31.12.2010
25.05.2004
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av avgifter
26.01.2015

2019/189

11.07.2019
21.10.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA)
26.01.2015

2019/189

11.07.2019
21.10.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøringkrav til strukturerte finansielle instrumenter
26.01.2015

2019/189

11.07.2019
21.10.2019
Hvitvaskingsdirektivet (revisjon)
26.06.2017

2018/249

01.08.2019
15.10.2018
Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel
12.10.2004

2004/038

01.06.2005
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre
14.10.2016

2019/019

01.01.2020
10.10.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan
22.10.2018

2018/252

01.08.2019
24.09.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia
13.02.2018

2018/251

01.08.2019
24.09.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler
23.09.2016

2018/249

01.08.2019
24.09.2019
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilordning av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer til en objektiv skala
15.05.2018

2018/192

22.09.2018
20.09.2019
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
09.10.2004

2003/047

09.10.2004
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro
31.03.2012

2013/086

01.08.2014
01.01.2015
Kollektive investeringsfond (UCITS)
01.07.2011

2010/120

01.11.2012
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
01.11.2012

2011/028

01.01.2016
Ansvarsforsikring for motorvogn
27.10.2009

2011/117

01.11.2011
01.11.2011
Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger
26.06.2017

2018/250

01.08.2019
09.08.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
31.03.2019

2019/186

11.07.2019
06.08.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
21.07.2019

2019/188

11.07.2019
21.07.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser
21.07.2019

2019/188

11.07.2019
21.07.2019
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
16.12.2018

2019/164

01.08.2019
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
16.12.2018

2019/164

01.08.2019
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
15.12.2017

2019/163

01.08.2019
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
15.12.2017

2019/163

01.08.2019
01.08.2019
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva
15.09.2017

2019/163

01.08.2019
01.08.2019
Prospektforordningen for verdipapirer
20.07.2017

2019/084

29.06.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia
02.03.2018

2018/251

01.08.2019
24.09.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
01.11.2017

2018/256

06.12.2018
14.06.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
31.12.2018

2019/124

01.06.2019
21.05.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
30.09.2018

2019/124

01.06.2019
21.05.2019
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
16.03.2013

2012/055

01.05.2013
16.03.2013
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID)
31.01.2007

2005/065

01.11.2007
Livsforsikringsdirektivet
19.02.2002

2004/060

27.04.2004
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit

2019/102

11.04.2019
12.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit

2019/103

11.04.2019
13.04.2019
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/101

11.04.2019
13.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit

2019/035

29.03.2019
12.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
03.11.2017

2019/035

29.03.2019
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
05.01.2017

2018/256

06.12.2018
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
05.01.2017

2018/256

06.12.2018
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
05.01.2017

2018/256

06.12.2018
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
21.07.2016

2018/256

06.12.2018
03.04.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsplikten for visse derivater
23.12.2017

2019/085

03.12.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser
15.11.2017

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av datarapporteringstjenester
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om posisjonsrapporter
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet
27.10.2017

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte
15.11.2017

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
18.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om transparenskrav
20.04.2017

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser knyttet til foretak som yter datarapporteringstjenester
06.02.2018

2019/085

03.12.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
09.12.2016

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om transaksjonsrapportering
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m.
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av tredjelandsforetak
09.12.2016

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om clearingadgang
20.04.2017

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om market making
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om adgang til referenseverdier
09.12.2016

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om handelsfasiliteter og rapportering til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
15.06.2016

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Andre livsforsikringsdirektiv
20.11.1992
01.01.1994
Samordning av lover og forskrifter om rettshjelpsforsikring
01.01.1990