Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/197/EU av 16. april 2012 som endrer vedtak 2009/821/EF hva angår lister over grensekontrollstasjoner og veterinærenheter i Traces

Commission Implementing Decision 2012/197/EU of 16 April 2012 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces

Siste nytt

EØS-komitevedtak 14.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2013)

Sammendrag av innhold
Produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr som skal importeres til EU fra tredjeland skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I.

Vedtak 2012/197/EU gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:

Belgia:

- ett kontrollsenter er fjernet

Bulgaria:

- endringer i produktkategoriene en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere

Hellas:

- midlertidig suspensjon av en produktkategori en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere

Frankrike:

- forlengelse av midlertidig godkjenning for en grensekontrollstasjon

Spania:

- fjerning av produktkategorier ett kontrollsenter er godkjent for å kontrollere

Italia:

- en grensekontrollstasjon er fjernet

- endring av navn for ett kontrollsenter

- midlertidig suspensjon av 6 grensekontrollstasjoner

- midlertidig suspensjon av visse produktkategorier en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere

- fjerning av en produktkategori en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere

Nederland:

- endring av navn for ett kontrollsenter

Romania:

- midlertidig suspensjon av en produktkategori ett kontrollsenter er godkjent for å kontrollere

Vedtak 2011/197/EU endrer også oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System) som fremgår av vedtak 2009/821/EF vedlegg II. De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for landene; Tyskland, Estland, Irland, Ungarn og Østerrike.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste. Listen publiseres her: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/approved_bips_en.htm

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.04.2012
Anvendelsesdato i EU
08.05.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 93-98
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.04.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
15.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0197
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro