Vernetiltak overfor visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Myanmar beregnet på konsum

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning 2014/873/EU av 3. desember 2014 om oppheving av vedtak 2002/249/EF om særskilte beskyttelsestiltak mot fiskeri- og akvakulturprodukter til konsum importert fra Myanmar

Commission Implementing Decision 2014/873/EU of 3 December 2014 repealing Decision 2002/249/EC concerning certain protective measures with regard to certain fishery and aquaculture products intended for human consumption and imported from Myanmar

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 06.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 09.04.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten 2014/873/EU opphever reglene om importkontroll gitt i 2002/249/EF. Grunnrettsakten 2002/249/EF fastsetter et kontrollregime som retter seg mot reker som importeres fra Myanmar, der dette produktet skal undersøkes for blant annet kloramfenikol.
Bakgrunnen for reglene om importkontroll av reker fra Myanmar er et omfattende funn av kloramfenikol i dette produktet. Myndighetene i Myanmar har jobbet med å stoppe bruken av dette stoffet, og andre stoffer, i dette produktet og det har ikke vært funnet spor av kloranfenikol i reker fra Myanmar de fem siste årene. På bakgrunn av dette har kommisjonen vurdert at dette produktet er trygt og har besluttet at det ikke lenger er nødvendig å utføre importkontroll på disse rekene fra Myanmar.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved opphevelse av forskrift 1. februar 2002 nr. 101 om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Myanmar og Thailand. Denne forskriften inneholder også regler om importkontroll for reker fra Thailand (vedtak 2002/251/EF). Ved at reglene om importkontroll av reker fra Thailand ikke er opphevet gis disse i en egen forskrift, som mer om dette nedenfor.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil kunne gi Mattilsynet en besparelse i arbeid i det tilfellet at det skulle som en forsendelse med disse produktene direkte fra Myanmar. Det er ikke registrert noen import av reker fra Myanmar de siste årene. Fjerningen av kontrollreglene vil også bidra til å gi næringen et større marked som de kan hente slike produkter fra.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten opphever kravet om importkontroll av reker fra Myanmar for blant annet spor av kloramfenikol, med bakgrunn i at det har ikke vært funn av dette stoffet i reker fra Myanmar på over fem år.

Norge har ikke hatt noen direkteimport av dette produktet de siste årene, og en opphevelsen av importrestriksjonene vil i prinsippet ikke medføre noen endring for Mattilsynet. Hvis det skulle bli noe direkteimport av dette produktet vil Mattilsynet ikke trenge å gjennomføre en kontroll av dette produktet. Opphevelsen av kravet om importkontroll vil gi næringen større valgfrihet i forhold til hvor de kan importere reker fra.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Forskriften som 2002/249/EF er gjennomført i, som nå oppheves, inneholder også en annen rettsakt, vedtak 2002/251/EF om kontroll av reker fra Thailand. Denne rettsakten blir ikke opphevet i denne omgangen. For enkelhetens skyld velger Mattilsynet å oppheve hele forskriften og videreføre reglene i vedtak 2002/251/EF (Thailand) i en ny forskrift, som er mer tidsriktig satt opp.

Rettsakten har blitt noe forsinket gjennomført ettersom Mattilsynet har bedt kommisjonen om svar om status for 2002/251/EF, og om også denne burde oppheves.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 3. desember 2014, med ikrafttredelse 6. desember 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.12.2014
Anvendelsesdato i EU
25.12.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.02.2015
Anvendes fra i Norge
11.02.2015