Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2319 av 13. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammer som finner anvendelse på verdipapirbørser i Den spesielle administrative regionen Hong Kong i overenstemmelse med europaparlamentets- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2319 of 13 December 2017 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to recognised exchange companies in Hong Kong Special Administrative Region in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.4.2020)

Sammendrag av innhold
Verdipapirforetak skal forsikre seg om at handler med aksjer notert på regulerte markeder, eller handlet på handelsplasser gjennomføres på regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter eller systematiske internaliserere, eller på tredjelands handelsplasser som er vurdert til å være likeverdig av EU-kommisjonen i samsvar med artikkel 25 (4)(a) i direktiv 2014/65/EU (verdipapirmarkedsdirektivet), jf. artikkel 23 (1) i forordning (EU) No 600/2014 (verdipapirmarkedsforordningen). I denne sammenhengen vurderes det om handelsplasser i den spesielle administrative regionen Hongkong er underlagt et likeverdig regelverk som verdipapirmarkedsdirektivet og at norske verdipapirforetak derfor etter direktivet kan handle med aksjer på handelsplasser i den spesielle administrative regionen Hong Kong.

I likeverdighetsvurderingen er det lagt vekt på:

-har tillatelse som handelsplass og er løpende underlagt effektivt tilsyn og effektive sanksjoner

-at handelsplassene har et klart og gjennomsiktig handelsregelverk for aksjehandel slik at aksjene kan handles på en rettferdig, ordentlig og effektiv måte og er fritt omsettelig

-at aksjeutstedere er underlagt periodisk og løpende informasjonskrav som sikrer god investorbeskyttelse

-at markedets gjennomsiktighet og integritet ivaretas gjennom forbud mot markedsmisbruk i form av ulovlig innsidehandel og markedsmanipulasjon.

Konklusjonen av ekvivalensevalueringen er at følgende aksjebørser i den spesielle administrative regionen Hong Kong er evaluert til å være ekvivalente med regulerte markeder etter artikkel 25 (4)(a) i direktiv 2014/65/EU:

The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK)

Likeverdighetsvurderingen gjelder fra og med 3. januar 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen og er gjennomført i norsk rett i forskrift om likeverdsvurderingar etter verdipapirmarkedsdirektivet og -forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen er vedtatt og trådte i kraft i EU 14. desember 2017 og er innlemmet i EØS-avtalen. Reglene trådte i kraft i Norge den 01.01.2020 gjennom forskrift om likeverdsvurderingar etter verdipapirmarkedsdirektivet og -forordningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2017
Anvendelsesdato i EU
15.12.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2019
Anvendes fra i Norge
01.01.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D2319
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro