Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger ved søknader om registrering av registre

Tittel

Delegert kommisjonsfororodning (EU) 2020/1230 av 29. november 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger som skal inngå i søknaden om registrering som verdipapiriseringsregister og i den forenklede søknaden om en utvidelse av registreringen som transaksjonsregister

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1230 av 29 November 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the details of the application for registration of a securitisation repository and the details of the simplified application for an extension of registration of a trade repository

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402 skal oplysningerne vedrørende en securitiseringstransaktion gøres tilgængelige ved hjælp af et securitiseringsregister eller, hvis der ikke er registreret noget securitiseringsregister i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 10, ved hjælp af et websted, der opfylder visse krav. Ved artikel 10 i forordning (EU) 2017/2402 fastsættes betingelserne og proceduren for registrering af securitiseringsregistre, herunder kravet om enten at indgive en ansøgning om registrering eller i tilfælde af transaktionsregistre, der allerede er registreret i henhold til afsnit VI, kapitel 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 eller i henhold til kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365, en ansøgning om udvidelse af registreringen med henblik på artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402.

(2) For at minimere yderligere driftsomkostninger for markedsdeltagerne bør reglerne om registrering af securitiseringsregistre, herunder reglerne om registrering ved hjælp af en udvidelse af registreringen med henblik på artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402,baseres på eksisterende infrastrukturer, operationelle processer og formater, som er blevet indført i forbindelse med indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og derivataftaler. Reglerne om registrering bør dog også afspejle de særlige kendetegn ved securitiseringer, herunder den kompleksitet, der er forbundet med at hoste securitiseringsdata og -dokumentation, og bør afspejle den seneste udvikling på markedet, f.eks. den fælles brug af LEI-koder, som forbedrer organiseringen og klassificeringen af de oplysninger om juridiske enheder, der skal indgives i ansøgningen. Af klarhedshensyn og af hensyn til overskueligheden for ansøgerne bør reglerne om registrering følge den rækkefølge, som de relevante krav i forordning (EU) 2017/2402 er opstillet i.

(3) Securitiseringer er yderst komplekse instrumenter, som omfatter mange forskellige typer oplysninger, herunder oplysninger om underliggende eksponeringers kendetegn, oplysninger om deres pengestrømme, oplysninger om securitiseringens struktur og oplysninger om juridiske og operationelle aftaler indgået med tredjemand. Det er derfor vigtigt, at potentielle securitiseringsregistre kan dokumentere, at de har tilstrækkelig viden om og erfaring i praksis med securitiseringer samt evne til at modtage, behandle og stille de relevante oplysninger som omhandlet i forordning (EU) 2017/2402 til rådighed. Potentielle securitiseringsregistre bør også kunne dokumentere, at deres personale, systemer og procedurer kan sikre opfyldelse af de krav, der er omhandlet i forordning (EU) 2017/2402.

(4) Securitiseringsregistre kan levere tjenester, såkaldte "accessoriske securitiseringstjenester", som har direkte tilknytning til og opstår som følge af leveringen af tjenester, for hvilke registrering som et securitiseringsregister er krævet i henhold til forordning (EU) 2017/2402 (såkaldte "kernesecuritiseringstjenester"). Securitiseringsregistre kan f.eks. levere forsknings-eller konsulenttjenester til potentielle securitiseringsudstedere, som gør brug af de securitiseringsdata, som står til rådighed for securitiseringsregistret. Securitiseringsregistre kan også levere accessoriske tjenester, som hverken har direkte tilknytning til og opstår som følge af leveringen af kernesecuritiseringstjenester (accessoriske ikke-securitiseringstjenester). Brug af fælles ressourcer inden for et securitiseringsregister til levering af både kernesecuritiseringstjenester og accessoriske securitiseringstjenester, eller endog accessoriske ikke-securitiseringstjenester, kan imidlertid føre til afsmitning af operationelle risici i forbindelse med disse forskellige tjenester. Tjenester, som omfatter validering, afstemning, behandling og opbevaring af oplysninger kræver derfor muligvis et effektivt middel til operationel adskillelse for at forhindre en sådan afsmitning. På den anden side kan praksisser som f.eks. fælles system-front-end, et fælles adgangspunkt til oplysninger eller anvendelse af det samme personale, der arbejder med salg, compliance eller kundeservice, dog anses for at være mindre udsat for afsmitning og kræver derfor ikke nødvendigvis en operationel adskillelse. Der bør derfor stilles krav til ansøgere om registrering som securitiseringsregister om at dokumentere, at de har indført et passende niveau af operationel adskillelse mellem de ressourcer, systemer og procedurer, som anvendes inden for de forretningsområder, som er involveret i levering af kernesecuritiseringstjenester, og de ressourcer, systemer og procedurer, som anvendes inden for andre forretningsområder, som deltager i leveringen af accessoriske tjenester, uanset om disse andre forretningsområder henhører under securitiseringsregistret, en tilknyttet enhed eller en anden enhed.

(5) Artikel 10, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402 omhandler en forenklet ansøgning om en udvidelse af registreringen, som gør det muligt for transaktionsregistre, der er registreret i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 eller i henhold til forordning (EU) 2015/2365, at ansøge om en udvidelse af deres eksisterende registrering som transaktionsregister med henblik på artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402. For at undgå overlappende krav bør de oplysninger, som et transaktionsregister, der ansøger om en udvidelse af registreringen, skal indgive, derfor begrænses til nærmere oplysninger om de tilpasninger, der er nødvendige for at sikre overholdelse af forordning (EU) 2017/2402.

(6) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir-og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(7) ESMA har i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/20104gennemført en åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i nævnte forordning, om en udtalelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2019
Anvendelsesdato i EU
23.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet