Varemerkedirektivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om innbyrdes tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (kodifisering)

Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version)

Siste nytt

Anmodning om fortolkninger [1] [2] sendt til EU-domstolen 16.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 11.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2012)

Sammendrag av innhold
Direktivet 2008/95/EF er materielt sett helt likt direktiv 89/104/EF av 21. desember om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker som har vært en del av EØS-avtalen fra avtalen ble inngått. Det nye direktivet er vedtatt for å få en kodifisert versjon av direktivet som hensyntar endringer som har skjedd i det gamle direktivet. Den eneste endringen som har skjedd i direktiv 89/104/EC var en endring av fristen for når medlemsstatene måtte gjennomføre direktivet i nasjonal rett. Dette berørte ikke Norge som EØS EFTA land.

Vurdering
Direktiv 2008/95/EF er en ren teknisk kodifisering av direktiv 89/104/EF som tidligere var tatt inn i EØS-avtalen. Det medfører ingen endringer i rettstilstanden at direktiv 2008/95/EF erstatter direktiv 89/104/EF i EØS-avtalen. Forpliktelsene etter direktivet var allerede gjennomført i varemerkeloven.

Status
Direktiv 2008/95/EF ble vedtatt 22. oktober 2008 og trådte i kraft i EU 28. november 2008. Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 4. desember 2009. Direktiv 2008/95/EF erstatter direktiv 89/104/EF. Samtidig med at direktiv 2008/95/EF ble tatt inn i EØS-avtalen, ble direktiv 89/104/EF tatt ut av avtalen.

Nøkkelinformasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 342-350
EØS-prosessen
Saksområde
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009
Siste saker i EFTA-domstolen
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.03.2010