Utvidet handel med landbruksprodukter mellom Norge og EU

Tittel

Siste nytt

Notifikasjon fullført 16.12.2011 : ikrafttredelse 1.1.2012

Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gjennomgå vilkårene for handel med basislandbruksvarer med sikte på økning av handelen. Det er tidligere (2003) inngått én artikkel 19-avtale mellom Norge og EU. Norge og Europakommisjonen ble i januar 2010 enige om utkast til ny avtale etter nærmere tre års forhandlinger. Avtalen er pr. 16. november 2011 ratifisert av alle avtaleparter og trer derfor i kraft 1. januar 2012. Den innebærer blant annet økte importkvoter inn til Norge på kjøtt og ost.

Avtalegrunnlag:
Artikkel 19 i EØS-avtalen om handel med landbruksprodukter

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 16.11.2011, engelsk utgave)

Agreement between the EU and Norway on additional trade preferences for agricultural products
Following the completion of the respective approval procedures, the EU-Norway agreement on additional trade preferences for agricultural products has been formally concluded and will enter into force on 1 January 2012. This agreement results from the EEA Agreement which provides for regular reviews of conditions of trade in agricultural products in view of progressive liberalisation. It will allow EU exporters to reinforce their position on the Norwegian market. The additional liberalisation represents roughly 20% of the current value of EU exports to Norway. When taking into account already existing bilateral preferences, around 60% of EU exports to Norway will be completely liberalised (in terms of trade value). The exports of EU agricultural products to Norway have been growing over the last decade and doubled between 2000 and 2010 to €1.7 billion.

The main features of the agreement are as follows: Concessions granted by Norway to the EU: Additional full liberalisation representing roughly 20% of the EU exports to Norway, or €250 million; New tariff quotas, in the meat sector (600 tonnes for swine meat, 800 t for poultry and 900 t for bovine meat)); Additional tariff quotas concerning cheese (2700 t), cereals (durum wheat 5000 t, maize 10 000 t, rye 1000 t), fruit & vegetables (strawberries 300 t, potatoes 3000 t, lettuce 400 t), meat products (sausages 200 t, ham 200 t, bacon crisp 100 t, meatballs 50 t) and juices (apple 1000 t, bilberry 200 t, blackcurrant 150 t). The trade value is estimated at around €50 million. Tariff reductions applying for some ornamental plants and flowers, namely begonias, roses, tulips and lilies. The trade concerned by these concessions is estimated at €3.5 million. Concessions granted by the EU to Norway: Full liberalisation on products on which Norway offers full liberalisation; Additional tariff quotas for cheese (3 200 t), fresh raspberries (400 t), potato chips (200 t) and pet food (13 000 t).

For more details about the agreement - see IP/10/107 - when the deal was initialled.

BAKGRUNN - II (fra EU-delegasjonens nyhetsoppslag 29.1.2010)

Norge og EU enige om handel med landbruksvarer
Norge og Europakommisjonen ble i går enige om en ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 om handel med landbruksvarer. Det gjenstår formell godkjenning av avtalen fra begge parter.

Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gjennomgå vilkårene for handel med basis landbruksvarer med sikte på økning av handelen. Det er tidligere inngått én artikkel 19 avtale mellom Norge og EU. Den ble iverksatt 1. juli 2003. Nye forhandlinger ble formelt startet opp i 2006. Den nye avtalen blir trolig iverksatt fra 1. januar 2011.

For Norge innebærer forhandlingsresultatet at kvoten for tollfri eksport av ost inn til EU øker fra 4000 tonn til 7200 tonn. Videre innebærer avtalen tollfrihet eller tollfrie kvoter inn på EU-markedet for bl.a. vegetabilske oljer, bær, snacks, hunde/kattemat, tran og juletrær som det er realistisk at norske bedrifter vil kunne utnytte. Norge har for øvrig begrensede muligheter for eksport av landbruksvarer på grunn av høyt kostnadsnivå.

- Utgangspunktet for Norge i forhandlingene har vært at vi fortsatt skal ha et sterkt importvern. Vi har først og fremst gitt EU toll-lettelser der dette er fordelaktig for norsk næringsmiddelindustri. Samtidig åpner den nye avtalen for noe mer import av matspesialiteter. Avtalen er etter min oppfatning godt forankret i norsk landbrukspolitikk selv om den også kan innebære noen utfordringer, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

I forhandlingene har Norge stort sett gitt konsesjoner for landbruksvarer der det allerede er import til ordinær toll eller der næringsmiddelindustrien allerede har et importbehov. Avtalen fører derfor i seg selv i liten grad til noen økning av importen for disse varene.

For ost økes den tollfrie importkvoten fra 4500 tonn til 7200 tonn. Dette tilsvarer nivået for osteimport fra EU de senere årene. For økningen på 2700 tonn vil kvotene bli fordelt på auksjon. Ordningen med ”historiske rettigheter” knyttet til import av ost vil bli avviklet etter tre år, og det vil bli etablert et nytt importsystem for dagens importkvote på 4500 tonn som sikrer likebehandling av aktørene.

For kjøtt er det etablert midlertidige importkvoter fra EU for storfe (900 tonn), kylling (800 tonn) og gris (600 tonn). Dette er midlertidige kvoter som vil bli en del av en eventuell ny WTO-avtale. For kjøttvarer er det i tillegg en begrenset økning av eksisterende importkvoter for noen produkter (skinker, pølser, kjøttboller, andebryst). Norge har videre gitt EU toll-lettelser eller importkvoter på enkelte innsatsvarer til konserves- og fôrindustrien.

For landbruksvarer med svært lav tollsats er det innført gjensidig nulltoll.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.09.2010
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.11.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
14.01.2011
Anvendes fra i Norge
01.01.2012
Annen informasjon