Utendørsstøydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2020/367 av 4. mars 2020 om endring av vedlegg III til direktiv 2002/49/EF med hensyn til fastsettelse av metoder for vurdering av skadelige virkninger av ekstern støy

Commission Directive (EU) 2020/367 of 4 March 2020 amending Annex III to Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of assessment methods for harmful effects of environmental noise

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) I bilag III til direktiv 2002/49/EF henvises der til de dosis/effekt-forhold, der skal indføres ved tilpasninger af dette bilag til den tekniske og videnskabelige udvikling.

(2) Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) retningslinjer for ekstern støj for den europæiske region, der indeholdt dosis/effekt-forhold for skadelige virkninger fremkaldt af eksponering for ekstern støj, udgjorde på tidspunktet for vedtagelsen af dette direktiv de anvendelige statistisk signifikante oplysninger af høj kvalitet. De dosis/effekt-forhold, der indføres ved bilag III til direktiv 2002/49/EF, bør derfor baseres på disse retningslinjer. Navnlig med hensyn til den statistiske signifikans var WHO-undersøgelserne baseret på repræsentative populationer, og resultaterne af disse vurderingsmetoder betragtes derfor som relevante, når de anvendes på repræsentative populationer.

(3) Ud over de dosis/effekt-forhold, der er udviklet inden for rammerne af WHO, kan andre undersøgelser vise forskellige sundhedseffektstørrelser og andre sundhedsvirkninger, navnlig hvad angår virkningerne af vej-, tog- og flystøj i lokale forhold i specifikke lande. De alternative dosis/effekt-forhold, der er fastsat deri, kan anvendes, forudsat at de er baseret på statistisk signifikante undersøgelser af høj kvalitet.

(4) I øjeblikket findes der kun begrænset viden om de skadelige virkninger af industristøj, således at det ikke er muligt at foreslå en fælles vurderingsmetode. Desuden blev landespecifikke forhold ikke vurderet i undersøgelserne, og de kunne derfor ikke medtages i dette bilag. Der er ligeledes konstateret en sammenhæng mellem ekstern støj og følgende skadelige virkninger, men der er på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt belæg for at fastlægge en fælles metode til vurdering af disse skadelige virkninger: slagtilfælde, forhøjet blodtryk, diabetes og andre stofskiftelidelser, kognitiv svækkelse hos børn, mental sundhed og velvære, nedsat hørelse, tinnitus og fødselskomplikationer. Endelig er der etableret en sammenhæng mellem tog- og flystøj og iskæmisk hjertesygdom (IHD), men for disse to kilder er det for tidligt at kvantificere den øgede risiko for IHD.

(5) Direktiv 2002/49/EF bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 13 i direktiv 2002/49/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.03.2020
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2021
Anvendelsesdato i EU
31.12.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet