Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring og retting av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for visse uønskede stoffer i fôrvarer

(Draft) Commission Regulation amending and correcting Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for certain undesirable substances in animal feed

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt at anvende produkter bestemt til foder med et indhold af uønskede stoffer, som overstiger det maksimumsindhold, der er fastsat i nævnte direktivs bilag I.

(2) Data modtaget fra kompetente myndigheder og berørte foderstofvirksomhedsledere, viser, at det generelle maksimumsindhold på 2 mg/kg for arsen i fodermidler af vegetabilsk oprindelse ikke kan opnås i de specifikke fodermidler leonardit og tørv. For at sikre forsyningen bør maksimumsindholdet for det samlede arsenindhold i disse fodermidler derfor forhøjes. Forhøjelsen har ingen negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed, da maksimumsindholdet for arsen i tilskudsfoder og fuldfoder forbliver uændret.

(3) Data modtaget fra berørte foderstofvirksomhedsledere viser, at det generelle maksimumsindhold på 30 mg/kg for arsen i fodertilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe "forbindelser af sporstoffer", ikke kan opnås i sporstoffet dimanganchloridtrihydroxid. Maksimumsindholdet for arsen i dimanganchloridtrihydroxid bør derfor forhøjes på grundlag af data fra analysemetoden "induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri" (ICP-MS). EU-referencelaboratoriet for metaller og kvælstofforbindelser har bekræftet, at denne metode giver korrekte resultater for så vidt angår forekomsten af arsen i sporstoffer. Forhøjelsen har ingen negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed, da maksimumsindholdet for arsen i tilskudsfoder og fuldfoder forbliver uændret.

(4) Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC) har i samarbejde med de berørte parter undersøgt visse resultater vedrørende fluor i kalkholdige marine alger. Undersøgelsen har vist, at baggrundsniveauet for fluor i kalkholdige marine alger i nogle tilfælde overstiger det fastsatte maksimumsindhold for fluor i kalkholdige marine alger. Maksimumsindholdet for fluor i kalkholdige marine alger bør derfor forhøjes fra 1 000 mg/kg til 1 250 mg/kg. Forhøjelsen har ingen negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed, da maksimumsindholdet for fluor i tilskudsfoder og fuldfoder forbliver uændret.

(5) Ved Kommissionens forordning (EU) 2017/2229 blev bilag I til direktiv 2002/32/EF forordning ændret for så vidt angår bl.a. bly. Af hensyn til klarheden blev hele linjen for bly erstattet. Ved denne erstatning blev fodermidlet kalkholdige marine skaller ved en fejl udeladt i listen over fodermidler, for hvilke maksimumsindholdet på 15 mg/kg er gældende. Ved forordning (EU) 2017/2229 blev der også fastsat et nyt maksimumsindhold for bly i dikobberoxid. Imidlertid er IUPAC-navnet (navnet i henhold til International Union of Pure and Applied Chemistry) for tilsætningsstoffet kobber(I)oxid. I overensstemmelse med anbefalingen fra den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i dens udtalelse om kobberoxid bør tilsætningsstoffet betegnes kobber(I)oxid, hvilket ikke var tilfældet i den engelske, den italienske og den slovakiske sprogudgave af forordningen. Disse fejl bør rettes.

(6) Visse fodermidler i kategorien "fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf" bringes i omsætning som vådfodermidler på dåse til direkte fodring af hunde og katte. Da dette vådfodermiddel på dåse erstatter foderblandinger er det derfor hensigtsmæssigt at anvende samme maksimumsindhold for kviksølv for dette vådfoder på dåse som maksimumsindholdet for foderblandinger, da denne ændring ikke har en negativ indvirkning på dyrs sundhed.

(7) EFSA har vedtaget en videnskabelig udtalelse om indholdet af fri gossypol i hele bomuldsfrø . Det blev konkluderet, at det ikke var nødvendigt at ajourføre den videnskabelige udtalelse for så vidt angår de dyresundhedsmæssige risici af tilstedeværelsen af gossypol som et uønsket stof i foderstoffer. Under hensyntagen til de data om forekomst, der henvises til i udtalelsen, bør der fastsættes et højere maksimumsindhold for fri gossypol i fodermidlet bomuldsfrø. Forhøjelsen har ingen negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed, da maksimumsindholdet for fri gossypol i fuldfoder forbliver uændret.

(8) Ved direktiv 2002/32/EF er der fastsat et maksimumsindhold for dioxiner, summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er i visse fodertilsætningsstoffer tilhørende de funktionelle grupper "bindemidler og antiklumpningsmidler". Dog viser nylige data, der er indberettet via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foderstoffer, høje niveauer af dioxiner og dioxinlignende PCB'er i andre fodertilsætningsstoffer tilhørende denne funktionelle gruppe. Der bør derfor fastsættes et maksimumsindhold for dioxiner og dioxinlignende PCB'er for alle fodertilsætningsstoffer tilhørende de funktionelle grupper "bindemidler og antiklumpningsmidler". Ydermere bør maksimumsindholdet også være gældende, når de samme foderstoffer godkendes som foderstoffer i de funktionelle grupper "stoffer til kontrol af radionukleidkontaminering" og "stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder".

(9) Direktiv 2002/32/EF bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet