Unntak for bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/385/EF av 24. januar 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om unntak for bruk av bly og kadmium, for å tilpasse vedlegget til den tekniske utviklinga

Commission Decision 2008/385/EC of 24 January 2008 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications of lead and cadmium

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2009)

Sammendrag av innhold
Innhold av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) reguleres gjennom bestemmelser i direktiv 2002/95/EF (omtalt som RoHS-direktivet) som trådte i kraft 1. juli 2006.

Gjennom Kommisjonsbeslutning 2008/385/EF gis det tillatelse til fortsatt å benytte bly og kadmium i følgende spesifikke materialer i spesielle komponenter i definerte produkter;

* Kadmiumlegeringer som loddemetall i den elektriske/mekaniske forbindelsen til elektriske ledere direkte på stemmespolen i transdusere til høytalere med stor effekt og lydeffektnivå på 100 db (A) eller høyere.
* Bly i loddemateriale i kvikksølvfrie flate lysstoffrør (f.eks. til bruk i flytende krystalldisplays, designbelysning og industri belysning.
* Blyoksid i forseglingsglasur til bruk ved fremstilling av vinduer til argon- og kryptonlaserrør.

Merknader
Begrunnelsene for disse unntakene er at det foreløpig ikke foreligger alternativer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, og ble ansett som relevant og akseptabel.

Norske myndigheter deltar aktivt den aktuelle arbeidsgruppen og er i kontakt med berørte parter.

Direktiv 2002/95/EF - og påfølgende endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom bestemmelser i produktforskriften (FOR 2004-06-01 nr. 922).

Status
Kommisjonsbeslutning 2008/385/EF ble vedtatt 24. januar 2008 med ikrafttredelse 25. mai 2008 (dagen etter publisering i Official Journal). Kommisjonsbeslutning 2008/385/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 131/2009 av 4. desember 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.01.2008
Anvendelsesdato i EU
13.06.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 157-158
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2009
Anvendes fra i Norge
01.01.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0385
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro