Unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslipp

Tittel

Kommisjonsvedtak 2006/780/EF av 13. november 2006 om unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslippet innenfor rammen av Fellesskapets ordning for handel med utslippskvoter når det gjelder prosjektvirksomhet i henhold til Kyoto-protokollen, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

Commission Decision 2006/780/EC of 13 November 2006 on avoiding double counting of greenhouse gas emission reductions under the Community emissions trading scheme for project activities under the Kyoto Protocol pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - oktober 2007

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtakelse om å unngå dobbel bokføring av utslippsreduksjoner under EUs kvotehandelssystem vedrørende prosjektaktiviteter under Kyotoprotokollen i henhold til kvotedirektivet.

Medlemsstatene pålegges å sikre at det ikke utstedes emission reduction units (ERUs) eller certified emission reductions (CERs) som følge av utslippsreduksjoner som finner sted innenfor installasjoner som deltar i EUs kvotehandelssystem ettersom dette ville føre til at de samme utslippsreduksjonene ble registrert to ganger.

Medlemsstatene kan ha forpliktet seg til å utstede ERUs og CERs som medfører dobbel bokføring av utslippsreduksjoner før vedtagelsen av kvotedirektivets artikkel 11b (2). På denne bakgrunn vil Kommisjonen tillate utstedelse av ERUs og CERs frem til 31.12.2012, selv om dette gjelder prosjekter innenfor EUs kvotehandelssystem, forutsatt at et tilsvarende antall European Union Allowances (EUA) slettes i de respektive kvoteregistrene. Dersom det ikke kan bestemmes nøyaktig hvor store utslippsreduksjonene er, skal disse anslås.

Ubrukte ERUs vil som hovedregel bli slettet den 31.12.2012. ERUs som ikke har blitt omgjort til AAUs innen 31.12.2012 kan selges inn i EU-markedet som EUA av medlemsstaten forutsatt at det dreier seg om JI-prosjekter i kvotepliktige sektorer som har fått utstedt et godkjenningsbrev (letter of approval) av vertsstatet og at de aktuelle kvotene har blitt lagt til den kjente JI-reserven i tildelingsplanen før 31.12.2006. Medlemsstatene kan dessuten inkludere en reserve for JI-prosjekter som ikke har fått utstedt godkjenningsbrev, men dersom det ikke finner sted utslippsreduksjoner fra disse prosjektene, så må ubrukte kvoter slettes. Medlemsstatene har ikke mulighet til å gjøre endringer i JI-reserven i tildelingsplanene etter 31.12.06.

Vedtakelse av dette regelverket var avgjørende for at EU skulle kunne godkjenne tildelingsplanene til medlemsstater som er vertsland for prosjekter under Felles gjennomføring.

Merknader
Vedtaket er en del av kvotesystemet.

Sakkyndige instansers merknader
Det vises til omtalen av direktiv om en ordning for handel med kvoter for klimagassutslipp i EU og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (kvotedirektivet) der det fremgår at Regjeringen har åpnet for å akseptere å innlemme kvotedirektivet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.11.2006
Anvendelsesdato i EU
05.12.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 1964-1669
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Anvendes fra i Norge
01.01.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D0780
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro