Unionslisten for ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om fastsettelse av unionslisten over ny mat i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 of 20 December 2017 adopting the Union list of novel foods in accordance with Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2018)

Sammendrag av innhold
En ny forordning om ny mat ble vedtatt i EU 25. november 2015 (forordning nr. 2015/2283 om ny mat). Denne gjelder fra 1. januar 2018. I henhold til artikkel 6 forordning (Eu) nr. 2015/2283 om ny mat, er det bare ny mat som er godkjent og inkludert på unionslisten til forordningen, som kan kan omsettes på EU-markedet. Unionslisten inneholder tillatt ny mat, produkter som sådan eller som ingredienser i andre næringsmidler, og angir betingelsene for bruken (eksempelvis maksimumsgrenser, tillatte matvarekategorier, etc.) og spesifikke merkekrav.

Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren.

Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne ny mat-produkter, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Ved oppføring av ny mat i unionslisten skal ny mat-produktet spesifiseres. Hvis det er hensiktsmessig, skal det i tillegg også fastsettes bruksbetingelser, spesifikke krav til merking og eventuelt krav til overvåking etter omsetning.

Under den gjeldende ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97), gis det individuelle godkjenninger, dvs. at godkjenningen bare gjelder for den som har søkt. Det nåværende systemet erstattes av generelle godkjenninger som vil gjelde for alle.

I henhold til artikkel 8 forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat, skal det utarbeides en unionsliste over ny mat som er godkjent eller notifisert (forenklet godkjenning) iht. artikkel 4, 5 eller 7 i den gjeldende ny mat-forordningen (258/97). Unionslisten skal være på plass innen 1. januar 2018. Dette innebærer at alle enkeltvedtak om godkjenning av ny mat i henhold til den gjeldende ny mat-forordning (258/97), blir gjort generelle i Unionslisten, og vil dermed gjelde for alle aktører i markedet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil kreve endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Forskrift om ny mat gjennomfører forordning (EU) 2015/2283 om ny mat i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Unionslisten vil inneholde alle godkjenninger av ny mat, og disse kan brukes av alle, under de angitte betingelsene. Dette vil forenkle situasjonen for aktørene i markedet, og for godkjennings- og tilsynsmyndighetene.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert, er orientert om rettsakten. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EU. Et forslag til rettsakt har vært ute på høring 5. oktober til 2. november på EU-kommisjonens høringsportal (lenke vedlagt). Virksomheter oppført på høringslisten for ny mat i Norge ble orientert om denne høringen i EU på epost 6. oktober. Rettsakten er under vurdering i EU-kommisjonens arbeidsgruppe for ny mat. Rettsakten planlegges vedtatt i EU før 1. januar 2018.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2017
Anvendelsesdato i EU
19.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet