Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetselementer på tobakkprodukter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for sikkerhetselementer på tobakksprodukter

Commission Implementing Decision (EU) 2018/576 of 15 December 2017 on technical standards for security features applied to tobacco products

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Direktiv 2014/40/EU foreskriver, at alle enkeltpakninger med tobaksvarer, der markedsføres, skal være forsynet med en sikkerhedsfeature, der er sikret mod manipulation, og som er sammensat af synlige og usynlige elementer, med det formål at gøre det lettere at kontrollere, om en tobaksvare er ægte. Der bør fastlægges tekniske standarder for et system med sikkerhedsfeatures.

(2) Disse sikkerhedsfeatures bør, sammen med systemet, der skal sikre sporbarhed for tobaksvarer, som omhandlet i artikel 15 i direktiv 2014/40/EU og fastlagt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574, muliggøre overvågning af tobaksvarer og en mere effektiv håndhævelse af deres overensstemmelse med direktiv 2014/40/EU.

(3) Fælles regler om standarder for sikkerhedsfeatures i Unionen er en absolut nødvendighed, idet det er sandsynligt, at divergerende og ikke tilstrækkeligt præcise nationale krav vil underminere bestræbelserne på at forbedre tobaksvarers overholdelse af Unionens tobaksvareregulering. En mere harmoniseret ramme for sikkerhedsfeatures på tværs af medlemsstaterne burde også befordre et velfungerende indre marked for lovlige tobaksvarer.

(4) Der bør med de tekniske standarder for sikkerhedsfeatures tages behørigt hensyn til den høje grad af innovation på dette område, samtidig med at medlemsstaternes kompetente myndigheder sættes i stand til at kontrollere tobaksvarers ægthed på effektiv vis. Den enkelte medlemsstat bør kunne fastlægge, hvilken kombination eller hvilke kombinationer af autentificeringselementer der skal benyttes til udviklingen af sikkerhedsfeatures, som påføres på tobaksvarer, der fremstilles i eller importeres til det pågældende land. Den eller de anvendte kombinationer bør omfatte synlige og usynlige elementer. Ifølge internationale standarder kan usynlige elementer, som ikke direkte kan opfattes af menneskets sanser, defineres mere nøjagtigt ved henvisning til, hvor avanceret det udstyr, der er nødvendigt til kontrol af deres ægthed, skal være. For at sikre så robuste features som muligt bør det være et krav, at der skal anvendes mindst ét usynligt element, hvis ægthed kun kan kontrolleres ved brug af specialværktøjer eller professionelt laboratorieudstyr. Det, at en sikkerhedsfeature vil være sammensat af flere forskellige typer autentificeringselementer, burde sikre den nødvendige balance mellem fleksibilitet og et højt sikkerhedsniveau. Samtidig burde det gøre det muligt for medlemsstaterne at tage hensyn til nye innovative løsninger, der kan gøre sikkerhedsfeatures endnu mere effektive.

(5) Kombinationen af forskellige autentificeringselementer bør være et krav som et vigtigt skridt i retning af at garantere, at integriteten af den endelige sikkerhedsfeature, der påføres på en tobaksvare, er godt beskyttet.

(6) Betydningen af at sikre, at et system med sikkerhedsfeatures er robust, er anerkendt i internationalt anerkendte standarder. Med dette for øje bør der indføres yderligere beskyttelsesforanstaltninger, som i videst mulige udstrækning beskytter sikkerhedsfeatures og disses forskellige autentificeringselementer mod interne og eksterne trusler. Det bør derfor være et krav, at mindst ét autentificeringselement i en sikkerhedsfeature skal leveres af en uafhængig tredjepartsleverandør af løsninger, således at risikoen for angreb fra personer eller enheder, der direkte eller indirekte har forbindelse med producenten eller ophavsmanden til autentificeringselementer, der er anvendt til udviklingen af de pågældende sikkerhedsfeatures, begrænses. Med henblik på at sikre fortsat overholdelse af kravet om uafhængighed, som er af afgørende betydning for at kunne sikre og opretholde integriteten af sikkerhedsfeatures i hele Unionen, bør procedurerne for overvågning af opfyldelsen af de uafhængighedskriterier, der fastsættes ved denne afgørelse, desuden regelmæssigt evalueres af Kommissionen. Evalueringskonklusionerne bør offentliggøres af Kommissionen og indgå i den rapport om anvendelsen af direktiv 2014/40/EU, der skal forelægges i henhold til samme direktivs artikel 28.

(7) Flere medlemsstater kræver banderoler eller nationale identifikationsmærker til afgiftsformål. Det bør stå disse medlemsstater frit for at tillade, at deres banderoler eller mærker benyttes som sikkerhedsfeature i overensstemmelse med kravene i artikel 16 i direktiv 2014/40/EU og i denne afgørelse. For at afhjælpe enhver form for unødige økonomiske byrder bør medlemsstater, hvis banderoler eller nationale identifikationsmærker ikke opfylder et eller flere af kravene i artikel 16 i direktiv 2014/40/EU og i denne afgørelse, kunne anvende deres banderoler eller nationale identifikationsmærker som en del af sikkerhedsfeaturen. I sådanne tilfælde bør medlemsstaterne sikre, at fabrikanter og importører af tobaksvarer oplyses om de supplerede autentificeringselementer, der er nødvendige for at udvikle en sikkerhedsfeature, som overholder alle lovkrav.

(8) Med henblik på at sikre integriteten af sikkerhedsfeatures og beskytte dem mod angreb udefra bør de påføres enten ved anbringelse eller påtrykning eller en kombination heraf, på en måde, der beskytter dem mod at blive udskiftet, genanvendt eller ændret på nogen måde. Sikkerhedsfeatures bør desuden gøre det muligt at identificere og kontrollere ægtheden af en enkeltpakning med en tobaksvare i al den tid, tobaksvaren markedsføres.

(9) For at gøre det muligt at kontrollere ægtheden af en tobaksvare, og derved optrappe kampen mod ulovlig handel med tobaksvarer i Unionen, bør medlemsstaterne og Kommissionen efter anmodning få udleveret prøver af produkter, der kan bruges som reference i laboratorieanalyser. For at sikre, at de kompetente myndigheder i én medlemsstat kan kontrollere ægtheden af en tobaksvare, som er bestemt for det nationale marked i en anden medlemsstat, bør medlemsstaterne desuden bistå hinanden ved at dele det tilvejebragte referenceprodukt og ved at stille viden og ekspertise til rådighed, i det omfang det er muligt.

(10) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 25 i direktiv 2014/40/EU —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.12.2017
Anvendelsesdato i EU
06.05.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet