Tiltak mot smittsom fugleinfluensa i tilfelle utbrudd i Sveits

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/657/EU av 12. november 2013 om særskilte beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 i tilfelle av utbrudd av denne sykdommen i Sveits og om oppheving av vedtak 2009/494/EU

Commission Implementing Decision 2013/657/EU of 12 November 2013 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 to be applied in the event of an outbreak of that disease in Switzerland and repealing Decision 2009/494/EC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.03.2015)

Sammendrag av innhold
I forbindelse med innlemmelse av Kroatia i EU er det nødvendig med enkelte justeringer av rettsakter som angår landet. Beslutning 2013/657/EU opphever beslutning 2009/494/EU. Bestemmelsene i 2009/494/EU videreføres, men henvisningene til Kroatia oppheves.

Det er forbudt å importere fjørfe, rugeegg, villfugl, kjøttprodukter fra disse, ubehandlet kjæledyrfôr som innholder dette, samt ubehandlede jakttrofeer fra villfugl fra områder der det er utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI). Det gjøres unntak for kjøtt behandlet etter spesifikke metoder.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil medføre endring av forskrift 16. september 2008 nr. 1022 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Kroatia og Sveits. Endringene omfatter justering av tittel, oppdatering av EØS-henvisningsfeltet og fjerning av referanser til Kroatia.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører minimale økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Konsekvensen dersom man importerer viruset inn i landet vil derimot vært svært omfattende og rettsakten ansees derfor som berettiget og nødvendig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.11.2013
Anvendelsesdato i EU
05.12.2013
Opphører å gjelde
31.12.2015
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.03.2015
Anvendes fra i Norge
11.03.2015