Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Ungarn og Slovakia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1053 av 16. juli 2020 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1053 of 16 July 2020 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.8.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2020)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter fra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha økt sannsynlighet for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest fra de gjeldende områdene.
Denne rettsakten endrer vedlegget til beslutning 2014/709/EU. I vedlegget er landområdene med økt sannsynlighet for sykdommen delt inn og nummerert fra en til fire. Del fire har høyest sannsynlighet for sykdommen, og så er det fallende sannsynlighet helt til del en. Områder som ikke er listeført i vedlegget regnes som tryggere enn listeførte områder. Vurderingen er basert på funn hos villsvin og domestisert svin, samt på avstand til utbrudd. Områder med høyere sannsynlighet for sykdommen er underlagt strengere restriksjoner enn områder med lavere sannsynlighet for sykdom.
Endringene i vedlegget til beslutning 2014/709/EU består i at landområdene i vedlegget justeres for å ta hensyn til den siste sykdomsutviklingen.
Dette vedtaket gjelder nye soneinndelinger i Slovakia, Ungarn og Polen. I Slovakia er dette det første tilfellet på lenge i en svinebesetning. Besetningen var i sone 2, men her opprettes nå en sone 3. I Polen og Ungarn er det nye tilfeller hos villsvin. I tillegg er et område i Polen endret fra sone 3 til sone 2 da det ikke har vært nye tilfeller av AFS i svinebesetninger i dette området siste 12 måneder.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i rettsakten er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Norge har ikke hatt utbrudd av afrikansk svinepest og Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Denne rettsakten medfører derfor ingen endring av norsk regelverk. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets nettsider. Se link under "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vedtatt i EU.
Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.
Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.07.2020
Anvendelsesdato i EU
17.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet