Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lysozym (E 1105) i øl

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 471/2012 av 4. juni 2012 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av lysozym (E 1105) i øl

Commission Regulation (EU) No 471/2012 of 4 June 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of lysozyme (E 1105) in beer

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, ved at lysozym (E 1105) godkjennes brukt som konserveringsmiddel i øl.De fleste bryggerier sterilfiltrerer eller pasteuriserer ølet for å unngå bakteriell forringelse under lagring. Enkelte øl krever en ettergjæring etter at ølet er tappet på flaske eller på fat. For å oppnå levedyktige mikroorganismer etter tapping kan ikke ølet pasteuriseres eller filtreres, og det er derfor et teknologisk behov for konserveringsmiddel som hemmer oppvekst av melkesyrebakterier. Det er dokumentert at lysozym (E 1105) er et velegnet antibakterielt middel som hindrer vekst av melkesyrebakterier, og dekker det teknologiske behovet som konserveringsmiddel i de typene øl som er beskrevet. Lysozym er vurdert av EFSA som et tilsetningsstoff uten spesifikk ADI (akseptabelt daglig inntak). Derfor vil den mengden som tilsettes for å oppnå ønsket teknologisk effekt, ikke innebære noen helsemessig risiko. Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 24. juni 2012, og ikke først fra 1. juni 2013 som er tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten antas å gi produktene forlenget holdbarhet og innebærer en økonomisk fordel for virksomhetene som produserer denne typen øl.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 4. juni 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.06.2012
Anvendelsesdato i EU
25.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 225-227
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.02.2013
Anvendes fra i Norge
01.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0471
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro