Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/108 av 24. januar 2019 om godkjenning av endring av spesifikasjonene til lipidekstrakt fra antarktisk krill (Euphausia superba) som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/108 of 24 January 2019 authorising the change of specifications of the novel food ingredient lipid extract from Antarctic Krill (Euphasia superba) under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner endring av spesifikasjonene for Antarktisk krillolje fra Euphasia superba i unionslisten over ny mat.

Antarktisk krillolje fra Euphasia superba er tidligere godkjent som ny mat (kommisjonsbeslutning (EU) 2009/752), og inngår nå i unionslisten over ny mat, som ble fastsatt ved forordning (EU) 2017/2470, og trådte i kraft 19. januar 2018.

I den første godkjenningen ble maksimumsnivået for fosfolipider satt til 50% i spesifikasjonen. I en annen godkjenning av Antarktisk krillolje rik på fosfolipider etter artikkel 4.2 i den gamle forordningen, ble minimumsnivået satt til 60%. De to godkjente produktene har samme bruksbetingelser basert på maks.nivået av DHA og EPA. De har midlertid forskjellig innhold av fosfolipider (hhv. 35-50% og min. 60%), og området 50-60% er ikke omfattet.

Forordningen endrer spesifikasjonen for fosfolipider i Antarktisk krillolje fra Euphasia superba til ≥ 35% to < 60%.

EFSA er ikke bedt om en vurdering i denne saken, ettersom det allerede er vurdert at nivåer over 60% og under 50% er helsemessig trygt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.01.2019
Anvendelsesdato i EU
14.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet