Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsstyring

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/778 av 16. mai 2019 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1305/2014 med hensyn til endringsstyring

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/778 of 16 May 2019 amending Regulation (EU) No 1305/2014 as regards Change Control Management

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ifølge artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 pålægges Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) at rette henstillinger til Kommissionen om de tekniske specifikationer for interoperabilitet (»TSI'er«) og revisionen af disse i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv (EU) 2016/797 og sikre, at TSI'erne er tilpasset de tekniske fremskridt, markedsudviklingen og de samfundsmæssige krav.

(2) Ifølge artikel 13 i Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2017/1474 skal afsnit 7.2 i bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 1305/2014 (4) ændres med henblik på at specificere den ændrede procedure for ændringsstyring for TAF TSI.

(3) I henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2016/796 er der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at forelægge et forslag til henstilling vedrørende ændringerne af afsnit 7.2 i TAF TSI.

(4) Den 20. april 2018 forelagde agenturet en henstilling til Kommissionen om revision af afsnit 7.2 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 1305/2014.

(5) Afsnit 7.2 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 1305/2014 vedrørende TAF TSI bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Listen over de relevante tekniske dokumenter, som der er henvist til i TAF TSI, bør ajourføres.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2019
Anvendelsesdato i EU
16.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet