Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om anerkjennelse av tredjelands sertifisering av piloter

Tittel

Delegert kommisjonssforordning (EU) 2020/723 av 4. mars 2020 om fastsettelse av detaljerte bestemmelser om anerkjennelse av tredjelands sertifisering av piloter og om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/723 of 4 March 2020 laying down detailed rules with regard to the acceptance of third-country certification of pilots and amending Regulation (EU) No 1178/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.8.2019)

Sammendrag av innhold
Endringsforslag til forordning (EU) nr. 1178/2011 innebærer blant annet opprydding og redigering av uklare samt utdatert regler, innføring av regler som muliggjør: bruk av anneks II (anneks I etter ny basisforordning) luftfartøy til skoleflyging i treningsorganisasjoner; flygeinstruktører som tilbyr trening fra tredjeland; og instruktører for PPL (Private Pilot Licence) skal måtte ha bestått CPL (Commercial Pilot Licence) teorieksamen, men behøver ikke å få teoriundervisning hos en godkjent skole. De tre siste endringene gjøres for å bedre tilpasse reglene til utdanningsbehovet, samt styrke tilsynet med instruktører som driver virksomhet fra tredjeland.

Bakgrunnene for forslaget
Endringsforslaget handler om 2 saker: opprydding og redigering av uklare samt utdatert regler, og bedre tilpasning av reglene til utdanningsbehovet, samt styrke tilsynet med instruktører som driver virksomhet fra tredjeland.

Bakgrunnen for forslaget om opprydding og redigering av uklare og utdatert regler, er at forordning (EU) nr. 1178/2011 i stor grad er en kopi av JAR-FCL regelverket. JAR-FCL hadde ikke den samme oppbygging som EU-regelverket. Konsekvensen av dette er at forordningen er uhensiktsmessig tungvint å oppdatere. Forslaget tar også sikte på å skape et mer hensiktsmessig og brukervennlig regelverk.

Bakgrunn for bedre tilpasning av reglene til utdanningsbehovet, samt styrke tilsynet med instruktører som driver virksomhet fra tredjeland er at det er mangel på instruktører og piloter og at mangelen vil fortsetter å øke dersom det ikke iverksettes tiltak nå.

De foreslåtte endringene medfører en harmonisering med tilsvarende endringer i ICAO SARPs.

Endringsforslaget påvirker treningsorganisasjoner i den grad at forslaget muliggjør bruk av enkelte anneks II (anneks I etter ny basisforordning) luftfartøyer til skoleflyging, og at forslaget klargjører at en DTO ikke kan etablere satellitt-treningsorganisasjoner i andre land.

Forslaget er fremmet gjennom opinion nr. 05/2017.

Merknader
Endringsforslaget har hjemmel i EASA basisforordning 2018/1139, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forslaget vil medføre endring i norsk regelverk – forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget medfører ingen direkte økonomiske konsekvenser for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av Spesialutvalget for transport. Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet ser behovet for en grundig revisjon av forordning (EU) 1178/2011 og støtter endringsforslaget.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Endringsforslaget er utarbeidet av EASA, og var på konsultasjon hos EASA «advisory bodies». Forslaget er drøftet over flere møter i EASA-komiteen. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet representerer Norge i EASA komiteen. Diskusjonene har vist at forslaget i hovedsak støttes av statene.

Endringsforslaget er fremmet gjennom opinion nr. 05/2017. Opprinnelig omhandlet endringsforslaget om en fullstendig recast av anneks I, II og III, og 'upset prevention and recovery training' (UPRT) treningskrav.

Etter EASA-komiteens møte den 13.-14. juni 2018, ble UPRT treningskrav fremmet som egen sak gjennom opinion 06/2017. Oppdatert forordningstekst ble lagt frem for EASA komitemøtet i oktober 2018.

Forslaget er drøftet i EASA-komiteens møte den 27. -28. februar 2019. Kommisjonen presenterte innholdet i forslaget, herunder historikken og utviklingen av saken. I desember 2018 hadde Kommisjonen bedt EASA om å fokusere på de tekniske endringene istedenfor en fullstendig revisjon av Part-FCL som opprinnelig planlagt.

Forslaget ble igjen drøftet i EASA komiteen i møte den 26. - 27. juni 2019. Medlemsstatene uttrykte støtte til forslaget. Enkelte stater hadde noen detaljerte spørsmål og kommentarer, men dette gjaldt ikke de fundamentale delene av forslaget. Det ble påpekt at det for enkelte av bestemmelsene vil være behov for at EASA utarbeider veiledningsmateriale. EASA bekreftet blant annet at de vil utarbeide AMC og GM angående statenes behandling av søknader om bruk anneks II luftfartøyet for trening.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
04.03.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.03.2020
Anvendelsesdato i EU
22.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
24.07.2019
Høringsfrist
04.10.2019