Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1794 av 6. oktober 2015 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/94/EF, 2009/38/EF og 2002/14/EF, og rådsdirektiv 98/59/EF og 2001/23/EF med hensyn til sjøfolk

Directive (EU) 2015/1794 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015 amending Directives 2008/94/EC, 2009/38/EC and 2002/14/EC of the European Parliament and of the Council, and Council Directives 98/59/EC and 2001/23/EC, as regards seafarers

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2016)

Sammendrag av innhold
Direktivet endrer fem horisontale arbeidsrettsdirektiver:

• Insolvensdirektivet (2008/94/EC)
• Direktiv om samarbeidsråd i multinasjonale selskap (2009/38/EC)
• Direktiv om informasjon og drøfting (2002/14/EC)
• Direktiv om masseoppsigelser (98/59/EC)
• Direktiv om virksomhetsoverdragelse (2001/23/EC)

Direktivene gjør i dag unntak for, eller åpner for unntak for, sjøfolk. Hensikten med endringsdirektivet er å gi tilsvarende vern til arbeidstakere på skip som det arbeidstakere på land har. Kommisjonen trekker fram den fallende andelen europeiske sjøfolk og viktigheten av å ha like rettigheter for arbeidstakere på land og til sjøs for å gjøre det attraktivt å jobbe på skip. Lik implementering i hele EU trekkes også fram som et hensyn.

Endringsdirektivet er basert på flere års arbeid, og det har vært dialog med partene i arbeidslivet på europeisk nivå. Det har også vært gjennomført spørreundersøkelser blant medlemsstatene, både de som har valgt å benytte adgangen til å gjøre unntak, og medlemsstater som ikke har gjort unntak.

Kommisjonens opprinnelige forslag til endringsdirektiv er fra 18. november 2013, og har vært gjenstand for betydelig diskusjon og uenighet. Endringsdirektivet som nå er vedtatt bygger derimot på et kompromissforslag akseptert av partene på europeisk nivå (ECSA og ETF), og som Rådet- og parlamentet sluttet seg til våren 2015.

Nærmere om endringene:

De fem arbeidsrettsdirektivene som omhandles i Direktiv 2015/1794 er inkorporert i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett. Det gis derfor ikke en nærmere beskrivelse av det enkelte direktiv.

Insolvensdirektivet (2008/94/EC)

Artikkel 1 (3) endres slik at muligheten til å gjøre unntak for mannskap som eier eller har part i vedkommende fartøy e.l. (share-fishermen) tas bort.

Direktiv om samarbeidsråd i multinasjonale selskap (2009/38/EC)

Artikkel 1 (7) endres slik at det ikke lenger vil være adgang til å gi unntak for sjøfolk.

Artikkel 10 (3) endres slik at også medlemmer i europeiske samarbeidsråd mv. som er ansatt på sjøgående skip, har rett til å delta på møter under nærmere bestemte forutsetninger.

Direktiv om informasjon og drøfting (2002/14/EC)

Artikkel 3 (3) slettes, slik at det ikke lenger er adgang til å gjøre unntak for sjøfart.

Direktiv om masseoppsigelser (98/59/EC)

Artikkel 1 (c) slettes slik at også skip blir inkludert i virkeområdet.

Artikkel 3 (1) endres slik at det går fram at mottaker av melding om masseoppsigelse skal være relevant myndighet hos flaggstaten..

Direktiv om virksomhetsoverdragelse (2001/23/EC)

Artikkel 1 (3) oppheves slik at direktivet i utgangspunktet gjøres fullt ut gjeldende for arbeidstakere på skip, når overføring skjer til en erverver innenfor EØS.

Det er derimot gjort unntak for overføringer som utelukkende gjelder overføring av ett eller flere fartøy.

Merknader
I Norge er de aktuelle direktivene gjennomført på følgende måte for skipsfart:

Insolvensdirektivet. Lønnsgarantiloven gjelder også for sjøfolk. Loven åpner for særregler for arbeidstakere på skip, herunder at det kan gjøres unntak fra lønnsgarantiloven. Lønnsgarantiforskriften regulerer en del særordninger, men gjør i utgangspunktet ikke unntak for arbeidstakere på skip. Begrepet "arbeidstaker" defineres derimot slik at mannskap på fiske- og fangstfartøy som eier hele eller deler av fartøyet eller redskapene ikke medregnes. Direktivet gir i dag unntak for mannskap som eier eller har part i vedkommende båt m.m ( share-fishermen), men unntaksadgangen fjernes med endringsdirektivet. Definisjonen av arbeidstaker i lønnsgarantiforskriften må derfor vurderes i lys av dette.

Samarbeidsråd i multinasjonale selskap. Gjennomført ved å allmenngjøre tariffavtale mellom LO/NHO ved forskrift. I forskriften er det gjort unntak for ”arbeidstakere i utenriks sjøfart”. Unntaksadgangen fjernes med endringsdirektivet.

Informasjon og drøfting. Direktivet er gjennomført i arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven. Det er imidlertid gjort unntak for skip i NIS og for særskilte skip i NOR. Unntaksadgangen fjernes med endringsdirektivet. Skipsarbeidslovens bestemmelser gjelder for passasjerskip og skip i fart på innsjøer og elver.

Masseoppsigelser. Direktivet som regulerer informasjon og drøfting ved masseoppsigelser er gjennomført ved arbeidsmiljøloven som ikke gjelder for sjøfart. Den nye skipsarbeidsloven har imidlertid innført saksbehandlingsregler som bygger på prinsippene nedfelt i direktivet.

Virksomhetsoverdragelse. Direktivet er gjennomført i arbeidsmiljøloven som ikke gjelder for sjøfart. Skipsarbeidsloven gir imidlertid vern mot oppsigelse ved overdragelse av rederi fra en eier til en annen. Det er likevel antatt at dette vernet er mindre omfattende enn det som følger av arbeidsmiljøloven.

Konsekvensanalyse
I forbindelse med fremleggelse av direktivforslaget ble det ikke foretatt noen reell konsekvensanalyse av Kommisjonen . Det ble imidlertid vist til en undersøkelse blant medlemsstatene som viser at det er ulik oppfatning om hvorvidt det innebærer nevneverdige kostnader å utvide virkeområdet for direktivene. De statene som ikke har gjort unntak for skipsfart mener gjennomgående at det ikke har medført kostnader av betydning, mens statene som har gjort unntak tvert i mot mener det vil medføre betydelige kostnader.

Kommisjonen vurderer at bestemmelsene om drøfting og informasjon som finnes gjennomgående i alle de nevnte direktivene, er positivt både for arbeidsgiver og arbeidstaker uten betydelige kostnader.

Det er ikke foretatt noe konkret økonomisk eller administrativ konsekvensanalyse nasjonalt basert på endringsdirektivets endelige tekst. Reglene om virksomhetsoverdragelse ville vært konkurransevridende og fått store konsekvenser for partene i den maritime næring dersom det hadde blitt vedtatt som opprinnelig foreslått av kommisjonen. Det finnes en betydelig mengde rettspraksis på nasjonalt og europeisk nivå om rekkevidden av direktiv 2001/23/EC i ulike bransjer og ved ulike former for overførsel av virksomhet. Vurderingstemaet for når en virksomhetsoverdragelse har funnet sted er sammensatt og ofte vanskelig, noe som kan medføre usikkerhet og påvirke beslutninger når den maritime næringen nå vil måtte forholde seg til disse reglene. Det endelige vedtatte direktiv inneholder imidlertid unntak for overføringer utelukkende bestående av et eler flere skip.

Endringsdirektivet medfører behov for forskriftsendringer og endring av skipsarbeidsloven.

Sakkyndige instansers merknader
Endringsdirektivet bygger på et kompromiss mellom partene på europeisk nivå. Nasjonalt har sjømannsorganisasjonene og organisasjonene på arbeidsgiversiden vært hørt, både da direktivet var på forslagsstadiet, og etter vedtakelse i EU. Sjømannsorganisasjonene støtter forslaget. Rederiforbundet uttrykte tidligere skepsis til det opprinnelige forslaget, og viste til skipsfartens globale karakter og potensielle konkurransevridende konsekvenser. Rederiforbundet støtter imidlertid kompromissforslaget som er vedtatt.

Vurdering
Forslaget er EØS-relevant og akseptabelt.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.11.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.10.2015
Gjennomføringsfrist i EU
10.10.2017
Anvendelsesdato i EU
10.10.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
08.03.2019
Høring
Høring publisert
30.03.2017
Høringsfrist
12.05.2016
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.06.2019
Anvendes fra i Norge
01.08.2019
Annen informasjon