Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning om endring av beslutning nr. 573/2014/EU av 15. mai 2014 om styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater

Proposal for Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 573/2014/EU on enhanced cooperation between Public Employment Services (PES)

Siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 11.9.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål

De offentlige arbejdsformidlinger er de organer, der hovedsageligt gennemfører beskæftigelsespolitikker, som letter integrationen af jobsøgende på arbejdsmarkedet. Selv om de offentlige arbejdsformidlinger er opbygget forskelligt i de forskellige lande, bidrager de alle til at matche udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet gennem oplysning, jobanvisning og aktive støttetjenester på lokalt, nationalt og europæisk niveau. De offentlige arbejdsformidlinger er også de aktører, der hovedsageligt gennemfører aktiveringspolitikker i medlemsstaterne, og de spiller en vigtig rolle med hensyn til at fremme vellykket omstilling til og integration på arbejdsmarkedet. Kvaliteten af deres tjenesteydelser har direkte betydning for effekten af den førte beskæftigelsespolitik. De offentlige arbejdsformidlinger er således centrale aktører i bekæmpelsen af arbejdsløshed i Europa og med hensyn til at sikre en vellykket gennemførelse af relevante politikinitiativer i Unionen.

Det europæiske samarbejde mellem de offentlige arbejdsformidlinger blev indledt i 1997, hvor Kommissionen nedsatte en uformel rådgivende gruppe af chefer for offentlige arbejdsformidlinger (det europæiske netværk af chefer for offentlige arbejdsformidlinger). Formålet var at fremme samarbejde, erfaringsudveksling og gensidig læring mellem medlemsorganisationerne og modtage feedback vedrørende beskæftigelsespolitikinitiativer.

På grundlag heraf foreslog Kommissionen at formalisere dette samarbejde i 2013 for at støtte innovation, benchmarking og gensidig læring på EU-plan. I 2014 blev
det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger ("Netværket") oprettet for perioden indtil den 31. december 2020 ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 573/2014/EU om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger.

Forslagets formål er fortsat at styrke de offentlige arbejdsformidlingers kapacitet, virkningsfuldhed og effektivitet ved at tilvejebringe en platform for sammenligning mellem deres præstationer på EU-plan, identificere god praksis og udvikle et gensidigt læringssystem. Det har desuden til formål at give de offentlige arbejdsformidlinger flere muligheder for at bidrage til at udvikle innovative og evidensbaserede politikker.

Netværket bør sikre, at det supplerer og ikke erstatter eller overlapper tiltag, der gennemføres som led i den europæiske beskæftigelsesstrategi som omhandlet i afsnit IX i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), navnlig i Beskæftigelsesudvalget (EMCO) og dets redskaber, såsom den fælles evalueringsramme, samt programmet for gensidig læring. For at fremme synergier bør Kommissionen desuden fortsat sikre, at sekretariatet for netværket arbejder tæt sammen med EMCO's sekretariat.

Der er foretaget en evaluering for at kaste lys over status for gennemførelsen af den foregående afgørelse samt dermed forbundne udfordringer og muligheder for en yderligere videreførelse af netværket efter den 31. december 2020. Evalueringen viser, at afgørelsen er gennemført med succes, navnlig med benchlearning-initiativet som et frugtbart eksempel på et fælles EU-redskab til fremme af sammenlignelighed, læring og modenhed blandt Unionens offentlige arbejdsformidlinger. I evalueringen konkluderes det også, at netværket har været effektivt med hensyn til at opfylde de mål, der er fastsat i afgørelsen.

Formålet med forslaget om ændring af afgørelse nr. 573/2014/EU er derfor at bygge videre på netværkets positive resultater, som fremgår af resultaterne af nævnte evaluering, samt at imødekomme netværkets interessenters behov for og stærke støtte til at fortsætte gennemførelsen af dette værdifulde samarbejde efter 2020. Det har således til formål at forlænge netværkets varighed til den 31. december 2027.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet