Styrket offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1277/2011 av 8. desember 2011 som endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 hva angår en styrket offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) No 1277/2011 of 8 December 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I i forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse.

Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen. Endringene i forordning (EU) nr. 1277/2011 er delt i to grupper i forhold til ikrafttredelsestidspunktet. Endringer angående produkter som skal ut av listen eller får redusert kontrollfrekvens, trer i kraft 12. desember 2011 (tre dager etter kunngjøring i EUs Official Journal 9. desember 2011). Endringer som omfatter nye produkter som skal inn på listen eller andre endringer, trer i kraft 1. januar 2012.

I forordning (EU) nr. 1277/2011 gjøres det følgende endringer til vedlegg I:

Endringer som trer i kraft 12. desember 2011, tre dager etter kunngjøring i Official Journal:

- Ut av listen:

• Jordnøtter fra Argentina tas ut av listen (aflatoksiner).
• Flaskegresskar/Lauki (Lagenaria siceraria) tas ut av listen (pesticider).
• Grønne bønner fra Egypt tas ut av listen (pesticider).

- Andre endringer:

• Tørkede krydder fra India (Capsicum annuum [hel, knust eller malt], karri [chiliprodukter], muskat, muskatblomme, ingefær og gurkemeie) (aflatoksiner) får redusert kontrollfrekvens fra 50 % til 20 %.

Endringer som trer i kraft 1. januar 2012:

- Inn på listen:

• Ingen nye produkter er foreslått.

- Andre endringer:

• Gruppen med tilsetningsstoffer i fôr og premikser fra India (kadmium og bly) blir utvidet med flere varenumre for å fange opp flere produkter som kan være omfattet av denne risikoen.
• Flere produkter får en justering av varenummer på grunn av endringer i EUs tolltariff.
• Flere produkter får endret navn og beskrivelse for å presisere hvilke produkter innen kategorien som skal være omfattet av dette regelverket. Dette gjelder særlig pepperfrukter (inkl. chilipepper), pomelos og okra.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Næringen og Mattilsynet vil kunne få reduserte kostnader i forbindelse med kontrollen ettersom det ikke tas nye produkter inn på listen, samtidig som tre produkter tas ut. I tillegg vil reduksjonen av kontrollfrekvens for tørkede krydder fra India gi en viss besparelse for Mattilsynet og næringen.

Med presiseringen av varegruppene inkludert varenumre vil importen av berørte varer kunne gå enklere og bidra til at forsendelser ikke stoppes unødvendig.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er også tatt inn i vedlegg I kapittel II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 8. desember 2011, med delt ikrafttredelse 12. desember 2011 og 1. januar 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.12.2011
Anvendes fra i Norge
12.12.2011