Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger - kodifisering og ny beslutningsprosedyre (trukket)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om klassifisering, emballering og og merking av farlige stoffblandinger (omarbeiding)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the classification, packaging and labelling of dangerous preparations (recast)

Siste nytt

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget ble trukket av Kommisjonen 07.03.2015.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

1. Den 1. april 1987 besluttede Kommissionen derfor at pålægge sine medarbejdere at kodificere alle retsakter senest efter den tiende ændring af dem, idet den understregede, at dette var et minimumskrav, og at tjenestegrenene skulle bestræbe sig på at kodificere de tekster, de var ansvarlige for, med endnu kortere mellemrum for at sikre, at EU-reglerne var klare og lette at forstå.

2. Kommissionen har påbegyndt kodifikationen Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater. Det nye direktiv skulle træde i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i det.

3. I mellemtiden er Lissabontraktaten trådt i kraft. Artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), giver lovgiveren mulighed for til Kommissionen at delegere beføjelser til at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt. De således af Kommissionen vedtagne retsakter betegnes ifølge terminologien i TEUF som »delegerede retsakter«
(artikel 290, stk. 3).

4. Direktiv 1999/45/EF indeholder en bestemmelse i henhold til hvilken, en sådan delegation af beføjelser vil være hensigtsmæssig. Det bør derfor foretages en omarbejdning i stedet for en kodifikation af direktiv 1999/45/EF med henblik på at indarbejde de ændringer, der er nødvendige.

5. Forslaget til omarbejdning er udarbejdet på grundlag af en foreløbig konsolidering på 22 officielle sprog af direktiv 1999/45/EF og retsakterne om ændring heraf, som er foretaget af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer ved hjælp af et edb-system. Hvor artiklerne har fået nye numre, vises sammenhængen mellem de gamle og de nye numre i en tabel i bilag IX til den omarbejdede forordning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.01.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet