Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (endringsbestemmelser)

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/216/EU av 14. april 2010 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF om statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs

Commission Decision of 14 April 2010 amending Directive 2009/42/EC of the European Parliament and of the Council on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Når der udarbejdes europæiske statistikker, bør der være et rimeligt forhold mellem brugernes behov og den byrde, der pålægges respondenterne.

(2) Der er på EU-plan blevet foretaget en teknisk analyse af de eksisterende data, som er indsamlet i henhold til EU- bestemmelserne om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen, og af formidlingspolitikken, for at der kan foreslås mulige tekniske løsninger med henblik på at sikre størst mulig forenkling af de forskellige aktiviteter, der er nødvendige for produktionen af statistik, og samtidig afpasse den endelige produktion efter de nuværende og forventede brugerbehov.

(3) Som et resultat af denne analyse bør de eksisterende kvartalsstatistikker over passagerbefordring i de største europæiske havne og de eksisterende kvartalsstatistikker over havnetrafik i de største europæiske havne indberettes til Kommissionen (Eurostat) og formidles årligt, mens variablen vedrørende klassifikationsdimensionen »skibets registreringsnationalitet« i de eksisterende kvartalsstatistikker over passagerbefordring i de største europæiske havne bør indsamles af medlemsstaterne på frivillig basis.

(4) Det er nødvendigt at tilpasse nomenklaturen for havkystzoner og nomenklaturen for skibenes registreringsnationalitet til den tekniske udvikling.
(5) Direktiv 2009/42/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.04.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 453-460
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0216
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro