Statistikk over varehandelen med tredjeland

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 av 16. mai 2009 om fellesskapsstatistikker over varehandelen med tredjeland og om opphevelse av rådsforordning (EF) nr. 1172/95

Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries and repealing Council Regulation (EC) No 1172/95

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

EUs nye forordning om statistikk over varehandel med land utenfor EU/EØS ble innlemmet i EØS-avtalen 30. september 2011. Formålet med revisjonen er blant annet å tilpasse statistikkene til nye tollprosedyrer og redusere den såkalte "Rotterdam-effekten" som medfører overrepresentasjon av land som tollbehandler store varemengder. Forordningen skal også gi bedre sammenheng mellom statistikkene for henholdsvis handel og foretak. En norsk forskrift som gjennomfører denne forordningen og en rekke andre statistikkrettsakter i norsk rett ble kunngjort 12. juli 2013.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Formålet med dette forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning er at revidere det nuværende statistiske system for varehandelen med tredjelande (Extrastat) med henblik på:

– at gøre lovgivningen klarere, enklere og mere gennemsigtig

– at tilpasse systemet for fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande til de ændringer, der vil blive indført i toldangivelsesprocedurerne som følge af indførelsen af enhedsbevillinger til anvendelse af forenklet angivelse eller hjemstedsordningen1 samt indførelsen af centraliseret toldbehandling i henhold til den moderniserede fællesskabstoldkodeks (der skal afløse Rådets forordning (EØF) nr. nr. 2913/92 af 12. oktober 1992)

– at begrænse "Rotterdam-effekten", der medfører a) en overrepræsentation i udenrigshandelsstatistikken af medlemsstater, der toldbehandler en stor mænge varer eller har en stor udførsel, men som kun fungerer som transitlande, i forhold til de egentlige bestemmelses- eller forsendelsesmedlemsstater, og b) dobbelt indberetning af de samme varer i Extrastat som ikke-fællesskabsvarer og derefter i Intrastat som fællesskabsvarer, der kommer fra en anden medlemsstat (samme forhold gør sig gældende ved udførsel)

– at forbedre relevansen, nøjagtigheden, aktualiteten og sammenligneligheden af udenrigshandelsstatistikkerne og at etablere et kvalitetsvurderingssystem

– at bidrage til at skabe forbindelse mellem handelsstatistikkerne og virksomhedsstatistikkerne

– at opfylde brugernes behov gennem udarbejdelse af supplerende handelsstatistikker under anvendelse af de oplysninger, der fremgår af toldangivelserne

– i overensstemmelse med adfærdskodeksen for europæiske statistikker at kontrollere den privilegerede adgang til følsomme udenrigshandelsdata.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.10.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.05.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 7, 4.2.2016, p. 1-7
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.03.2010
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0471
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro