Statistikk over sikkerhet mot kriminalitet

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om europeisk statistikk over sikkerhet mot kriminalitet

Siste nytt

Europaparlamentets 1. gangsbehandling vedtatt 12.12.2012: forslaget forkastet

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget ble trukket tilbake av Kommisjonen 21.05.2014.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Begrundelse og formål
Formålet med dette forslag er at gennemføre en husstands-/personundersøgelse i Den Europæiske Union vedrørende sikkerhed mod kriminalitet. Derigennem vil der blive stillet oplysninger til rådighed om forekomsten af specifikke former for kriminalitet (omfanget af viktimisering) og andre aspekter af borgernes sikkerhedsopfattelse. Disse oplysninger vil være et værdifuldt supplement til kriminalitetstal fra administrative kilder (f.eks. politirapporter), der er kendt for at være vanskeligt sammenlignelige medlemsstaterne imellem.

Generel baggrund
Det Europæiske Råd fremhævede manglen på sammenlignelige oplysninger om kriminalitet på EU-plan i Haagprogrammet i 2005. Som svar herpå udarbejdede Kommissionen en handlingsplan for 2006-2010 om forbedring af metoderne til måling af kriminalitet, der bl.a. omfattede udviklingen af en EU-dækkende husstandsundersøgelse vedrørende udsathed for kriminalitet. I Stockholmprogrammet (2009) understregedes behovet for opfølgning og gennemførelse af dette arbejde i praksis. Derfor foreslås det at gennemføre en undersøgelse på EU-plan i 2013 baseret på de metoder, der er aftalt med de berørte parter.

Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører
Der er ingen gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører.

Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål
Forslaget sigter mod at forenkle den nuværende situation, hvor der er udarbejdet en række nationale undersøgelser, hver især med det formål at måle kriminaliteten og sikkerheden på nationalt plan. Der er stor sandsynlighed for, at der vil blive udarbejdet andre undersøgelser af denne art i medlemsstaterne, medmindre landene får mulighed for at tage en fælles model i brug. Modellen, som er udviklet i tæt samarbejde med medlemsstaterne, vil sikre adgangen til sammenlignelige data og fjerne den potentielle risiko for, at der spildes ressourcer på grund af parallelt udviklingsarbejde i medlemsstaterne. Den forenkler de europæiske statistikker som skitseret i meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om produktionsmetoden for EU-statistikker: en vision for det kommende årti. Den overholder principperne i adfærdskodeksen for europæiske statistikker vedrørende kvalitetsforpligtelse, god metodologi, omkostningseffektivitet, relevans, nøjagtighed og pålidelighed, sammenhæng og sammenlignelighed.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1578/2007/EF af 11. december 2007 om Fællesskabets statistiske program 2008-2012 [1] indeholder bestemmelser om udvikling af europæiske statistikker over kriminalitet og viktimisering. I det årlige statistiske arbejdsprogram for 2011 nævnes specifikt gennemførelsen af en husstands/personundersøgelse vedrørende udsathed for kriminalitet.

Indtil videre findes der ingen undersøgelsesresultater om kriminalitet og sikkerhed for enkeltpersoner og husstande, der dækker hele EU. Der er uformelt blevet indsamlet og offentliggjort administrative data om kriminalitet (baseret på politirapporter osv.) siden 2006. Det er almindeligt anerkendt, at sammenligneligheden af disse data er begrænset på grund af medlemsstaternes forskellige retssystemer og registreringsmetoder, og at mulighederne for at overvinde disse vanskeligheder er begrænsede. En undersøgelse gør det muligt at indsamle sammenlignelige oplysninger baseret på et fælles spørgeskema og en fælles metodologi. De oplysninger, der skal indsamles via dette statistiske instrument, har primært værdi for området retlige og indre anliggender. Det er et direkte svar på de politiske ønsker, der er givet udtryk for i Haag- og Stockholmprogrammet.

Der er også stigende enighed om, at sikkerhed mod kriminalitet og følelsen af personlig utryghed har stor betydning for borgernes velfærd. Ifølge Kommissionens rapport om måling af økonomiske præstationer og socialt fremskridt ("Stiglitzrapporten", 2009) bør der udvikles nye sociale velfærdsindikatorer for at skabe balance i de mere traditionelle målinger af økonomiske fremskridt såsom BNP. I rapporten blev der foreslået livskvalitetsindikatorer for at tage hensyn til spørgsmål såsom opfattelsen af personlig sikkerhed og udsatheden for kriminalitet, og særligt de eksisterende husstandsundersøgelsers muligheder for at måle disse fænomener blev drøftet. En EU-undersøgelse vil gøre det muligt at udforske dette område for Europa som helhed på en kohærent og sammenlignelig måde.

1 EUT L 344 af 28.12.2007, s. 15.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet