Statistikk om plantevernmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/269 of 16. februar 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 om statistikk om plantevernmidler, med hensyn til listen over aktive stoffer

Commission Regulation (EU) 2017/269 of 16 February 2017 amending Regulation (EC) No 1185/2009 of the European Parliament and of the Council concerning statistics on pesticides, as regards the list of active substances

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1185/2009 fastlegger en felles ramme for utarbeidelse av sammenlignbar europeisk statistikk om omsetning og bruk av plantevernmidler, og er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI om statistikk. Forordningen inneholder en liste over hvilke stoffer det skal lages statistikk om. Minst hvert femte år skal kommisjonen tilpasse denne listen, og forordning (EU) nr. 2017/269 angir listen over aktive stoffer for perioden 2016-2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene vil bli dekket innenfor Statistisk Sentralbyrås alminnelige budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
28.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.02.2017
Anvendelsesdato i EU
09.03.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet