Statisk testing av verneramme for jord- og skogbrukstraktorer

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/75/EF av 13. juli 2009 om verneramme for jord- og skogbrukstraktorer (statisk testing) (kodifisert utgave)

Directive 2009/75/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on roll-over protection structures of wheeled agricultural or forestry tractors

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/75/EF kodifiserer tidligere vedtatte direktiv 79/622/EØF av 25. juni 1979, som er et av særdirektivene til direktiv 2003/37/EF om typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktor. Direktiv 79/622/EØF gjelder førervern på traktor, og er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel II nr. 17. Direktivet har blitt endret vesentlig ved flere anledninger. Kommisjonen er opptatt av å forenkle lovgivningen innenfor EU, slik at samtlige endringer som foretas i direktivene blir mer oversiktlig å finne frem til. Kommisjonen har derfor besluttet å kodifisere direktivene etter hver tiende endring, som er bakgrunnen for direktiv 2009/75/EF. Direktivet omfatter tekniske krav til konstruksjon og statisk test av førervern på traktorer. Direktivet vil gjelde traktorer som har en fri høyde under bakakselen på minst 1000 mm, sporvidde på drivende aksel på mer enn 1150 mm, utstyrt med trepunktsoppheng, og har en vekt på minst 800 kg. Fra 1. januar 2010 ble direktiv 2009/75/EF et særdirektiv til direktiv 2003/37/EF, og vil således være en del av grunnlaget i forbindelse med godkjenning av traktor.

Vurdering
Ettersom direktivet er en kodifisering av tidligere vedtatte endringer av direktiv 79/622/EØF, vil ikke direktivet medføre realitetsendringer. Direktivet vil således ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover at henvisningene til særdirektivene i vedlegg 1.4 i Forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) må endres i forbindelse med implementering av direktivet. Henvisninger til tidligere rettsakter blir opphevet, og erstattes med henvisning til det vedtatte direktiv. Norge stiller seg positivt til direktivet, da det medfører at regelverket vil bli enklere å forholde seg til. Direktivet anses for å være relevant og akseptabelt i henhold til EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av direktivet.

Status
Direktiv 2009/75/EF ble vedtatt 13. juli 2009, og trådte i kraft i EU 1. januar 2010.

Direktiv 2009/75/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 1. desember 2011, ved komitebeslutning 126/2011. Rettsakten er implementert i vedlegg 1 i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved endringsforskrift av 13. desember 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.01.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.07.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 188-225
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.06.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2011
Anvendes fra i Norge
13.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0075
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro