Standard for gåstoler til babyer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/18/EF av 22. desember 2008 om overensstemmelse mellom standard EN 1273:2005 om gåstoler og kravet om produktsikkerhet generelt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF samt offentliggjøring av standardens referanse i Den Europeiske Unions Tidende

Commission Decision, 2009/18/EC, of 22 December 2008 on the compliance of standard EN 1273:2005 on baby walking frames with the general safety requirement of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and publication of the reference of the standard in the Official Journal (notified under document number C(2008) 8616)

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.1.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF fastsættes det, at producenter kun må markedsføre sikre produkter.

(2) I henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF formodes et produkt at være sikkert for så vidt angår de risici og risikokategorier, der er omfattet af de relevante nationale standarder, når det er i overensstemmelse med ikke-bindende nationale standarder, der gennemfører europæiske standarder, for hvilke Kommissionen i overensstemmelse med direktivets artikel 4, stk. 2, har offentliggjort referencer i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) I henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF bør europæiske standarder udarbejdes af europæiske standardiseringsorganer på grundlag af mandater fra Kommissionen. Kommissionen offentliggør referencerne for sådanne standarder.

(4) I artikel 4, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF fastlægges proceduren for offentliggørelse af referencer for standarder, der er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer inden direktivets ikrafttræden. Hvis en standard sikrer overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav, beslutter Kommissionen at offentliggøre dens referencer i Den Europæiske Unions Tidende. I så tilfælde træffer Kommissionen på eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat og efter proceduren i artikel 15, stk. 2, afgørelse om, hvorvidt den pågældende standard er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav. Kommissionen træffer beslutning om offentliggørelse efter at have hørt det udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF. Den underretter medlemsstaterne om sin beslutning.

(5) Gåstole gør det muligt for børn selv at bevæge sig rundt, inden de kan gå. Data fra skadestuer i både Europa og USA fra de sidste 20 år har imidlertid konsekvent vist, at gåstole udgør en faldrisiko, fordi de øger mobiliteten og tempoet hos børn, som endnu ikke selv kan stå eller gå.

(6) Ulykker med gåstole skyldes hovedsageligt fald ned af trapper eller væltning, især når børnene prøver at bevæge sig hen over ujævne overflader såsom dørtrin eller tæppekanter. De personskader, der opstår som følge af sådanne ulykker, er meget alvorlige, fordi de i størstedelen af tilfældene rammer barnets hoved.

(7) Kommissionen gav i september 1997 CEN (Den Europæiske Standardiseringsorganisation) mandat til at fastsætte regler vedrørende sikkerhedsrisiciene ved den øgede mobilitet og det højere tempo, som gåstole giver børn, som endnu ikke kan gå, i den relevante standard, som CEN var ved at udarbejde på daværende tidspunkt.

(8) Kommissionen anså den første udgave af standard EN 1273, som blev vedtaget af CEN i 2001, for at være utilfredsstillende, da standarden ikke omhandlede de specifikke risici, der var beskrevet i mandatet.

(9) Den reviderede udgave af standard EN 1273 af maj 2005 indeholder imidlertid i overensstemmelse med Kommissionens mandat bestemmelser om stabilitetstest og designkrav, der skal sikre, at der opstår færre og mindre alvorlige skader som følge af fald ned af trapper eller væltning.

(10) EN 1273:2005 anvendes i vid udstrækning af markedsovervågningsmyndighederne i medlemsstaterne, hvilket fremgår af en række RAPEX-meddelelser, hvori der henvises til denne standard. Endvidere henviser visse medlemsstater til standarden i deres lovgivning om sikkerheden ved børneomsorgsartikler.

(11) Bestemmelserne i EN 1273:2005 om bedre beskyttelse mod fald ned af trapper eller væltning øger den passive forebyggelse af ulykker, der sker som følge af anvendelsen af gåstole.

(12) Kommissionen mener, at EN 1273:2005 er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav. Da standarden blev vedtaget på grundlag af et mandat, der blev givet, inden direktiv 2001/95/EF trådte i kraft, bør standarden offentliggøres i overensstemmelse med proceduren i direktivets artikel 4, stk. 2, første afsnit.

(13) Denne beslutning om overensstemmelse mellem standard EN 1273:2005 og kravet om produktsikkerhed i almindelighed tages på Kommissionens initiativ.

(14) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved direktiv 2001/95/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.12.2008
Anvendelsesdato i EU
02.02.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Barne- og familiedepartementet