Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om utilstrekkelig tilgang på likvide aktiva i norske kroner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2344 av 15. desember 2015 om gjennomføringstekniske standarder når det gjelder valuater for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang, i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2344 of 15 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to currencies with constraints on the availability of liquid assets in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen angir valutaer med for lite tilgang på likvide aktiva i forhold til foretakenes netto likviditetsutgang for å oppfylle krav til likviditetsreserve (LCR) i den aktuelle valutaen. Norske kroner er definert som en slik valuta, jf. vedlegget til forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett i en henvisningsforskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Antas å ikke ha noen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Ved innlemmelse i EØS-avtalen er det behov for tekniske tilpasninger når det gjelder dato for ikrafttredlese.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2015
Anvendelsesdato i EU
06.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2344
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro