Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 av 27. november 2015 om gjennomføringstekniske standarder når det gjelder tett korrelerte valuater i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2197 of 27 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to closely correlated currencies in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2016)

Sammendrag av innhold
Av CRR (kapitalkravsregelverk for banker mv.) artikkel 354 følger det at sammenstilte posisjoner i nært korrelerte valuter kan være gjenstand for lavere kapitalkrav (4 %) og den tekniske standarden angir hvilke valuter som oppfyller vilkårene for å kunne anses som nært korrelerte. Oversikten over nært korrelerte valutaer oppdateres årlig.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil kunne gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha vesentlige økonomiske konsekvenser.

Vurdering
Av CRR artikkel 354 viderefører anneks III, punkt 3.1, i 49-direktivet som ikke ble gjennomført i kapitalkravsforskriften § 38-3 i forbindelse med gjennomføringen av Basel II. CRR artikkel 354 er ble følgelig ikke foreslått gjennomført i norsk regelverk. Inntil CRD IV er tatt inn i EØS-avtalen er det ikke behov for endring av norsk regelverk.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten, CRR, tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.11.2015
Anvendelsesdato i EU
18.12.2015
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet