Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2028 av 29. november 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 med hensyn til konverteringstabellene som angir som angir hvilke kredittkvalitetstrinn i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 som tilsvarer kredittrisikovurderingene fra eksterne kredittvurderingsbyråer

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2028 of 29 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1799 as regards the mapping tables specifying the correspondence between the credit risk assessments of external credit assessment institutions and the credit quality steps set out in Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravsregelverket for banker mv (Capital Requirements Regulation - 32013R0575). Den oppdaterer konverteringstabellene i (EU) 2016/1799, som spesifiserer sammenhengen mellom rating satt av eksterne kredittvurderingsbyråer og kredittkvalitetstrinn bestemt i parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013. Dette innebærer kun at nyopprettede kredittvurderingsbyråer tas inn i oversikten, og ett byrå som ikke lenger er aktivt, tas ut.

De samme tabellene har tidligere blitt oppdatert av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/634 av 24. april 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen tas inn i EØS-avtalen vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning/inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen

Sakk. inst. merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Bestemmelsene er EØS-relevante og akseptable.

Det vil være behov for (tekniske) tilpasninger når det gjelder dato for ikrafttredelse.

Status
Rettsakten har trådt i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2019
Anvendelsesdato i EU
24.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet