Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra tilsynsmyndighetene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/912 av 28. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 om tekniske gjennomføringsstandarder for formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring av de opplysningene som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/912 of 28 May 2019 laying down amending implementing technical standards with regard to the format, structure, contents list and annual publication date of the information to be disclosed by competent authorities in accordance with Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.7.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer en teknisk standard som gir utfyllende regler når det gjelder kapitalkrav til banker mv. (CRDIV - 32013L0036). De utfyllende reglene gjelder krav til tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av CRDIV-informasjon, herunder nasjonale valg og tilpasninger i regelverket, SREP og aggregert CRD IV-data fra det norske markedet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved at det i en forskrift henvises til EU-forordningen og de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere, med unntak av endringer i Finanstilsynets tekniske løsninger.

Vurdering
Det vil være behov for tekniske tilpasninger for dato for ikrafttredelse, avhengig av når rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og trer i kraft i EU i juni 2019.

Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
01.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.05.2019
Anvendelsesdato i EU
25.06.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet