Single Window-forordningen: meldepliktsystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1239 av 20. juni 2019 om opprettelse av et 'European Maritime Single Window'-system og oppheving av direktiv 2010/65/EU

Regulation (EU) 2019/1239 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a European Maritime Single Window environment and repealing Directive 2010/65/EU

Del av:

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.9.2018)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen har utarbeidet et forslag til ny forordning om etableringa av et europeisk single window som skal erstatte dagens direktiv 2010/65 om rapporteringsformaliteter.

Forslaget til ny forordning er en konsekvens av arbeidet med å evaluere og revidere EU-regelverk som omhandler sikkerhet og effektivitet i maritim transport. I den forbindelse ble det gjennomført en spørreundersøkelse i 2017 som skulle avdekke hva som fungerte og hva som ikke fungerte. Kommisjonen viser til at resultatet av revisjonen er at nåværende regelverk ikke har virket etter sin hensikt. Blant annet har flere medlemsland hatt problemer med å innføre et nasjonalt Single Window og man ser ikke at man har oppnådd den forenkling som man har ønsket.

Forslaget innebærer at det skal etableres et European Maritime Single Window (EMSW) som alle medlemsland forpliktes til å bruke. EMSW skal bestå av et nettverk av National Single Window (NSW) med et harmonisert europeisk brukergrensesnitt. Dette oppnås gjennom bruk av en felles programpakke og i tillegg en nasjonalt tilpasset grensesnittfunksjon mot de nasjonale myndigheter og havner som mottar data fra systemet. Forordningen er ikke klar på om det er maskin til maskin grensesnitt som skal være felles, eller om dette også vil gjelde Web-brukergrensesnitt. Dette bør avklares så snart som mulig.

Forslaget peker ut de meldepliktene som skal avgis gjennom det nye EMSW, og som dermed vil inngå i EMSW-datasettet. Dette fremkommer av vedlegg 1 til forslaget. Listen inkluderer de meldepliktene som i dag omfattes av EU-direktiv 2010/65. I tillegg pekes det ut nye meldeplikter som også skal inkluderes og dermed avgis som en elektronisk melding i det nye EMSW. Disse er i dag ikke inkludert i SafeSeaNet Norway (SNN). Dette gjelder:

• Informasjon om personer om bord i passasjerskip, jf. EU-direktiv 98/41/EC

• Melding fra bulkskip, jf EU-direktiv 2001/96/EC.

• Maritime Transport statistics jf. EU-direktiv 2009/42/EC

Forslaget til forordning inkluderer tollrapportering som en del av data som skal meldes inn i EMSW. Norge er ikke en del av EUs tollunion og er ikke omfattet av EUs felles tollregler. I denne sammenheng vil det bety at rapportering til norske tollmyndigheter ikke vil være oppfylt for fartøy ved at de rapporterer det som kreves internt i EU. Tollrapportering ved import og eksport til Norge vil dermed måtte være å anse som en nasjonal meldeplikt og må håndteres etter prosedyrene for implementering av nasjonale meldeplikter.

Videre foreslås det at det skal etablerers et felleseuropeisk bruker- og tilgangsstyringssystem. Det vil si at alle som er registrert i et europeisk NSW skal ha én bruker for å rapportere innen EU.

Forordningen gir også kommisjonen vide hjemler til å definere de datasett og det dataformat som EMSW skal bruke, og også til å endre og oppdatere listen over hvilke meldeplikter som skal være omfattet av forordningen.

Medlemsstaten pålegges å utpeke en nasjonal myndighet som ansvarlig for håndtering av brukere og tjenesteytere i bruker- og adgangskontrollsystemet, samt å utpeke en nasjonal myndighet som nasjonal koordinator for EMSW.

Forordningen setter krav til at data skal slettes etter at formålet med rapporteringsforpliktelsen er oppfylt. Det forutsettes at forordningen her kun viser til data i single window løsningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringsforslaget vil medføre behov for endringer i norske forskrifter.

Forordningen krever at nasjonale meldeplikter som skal inkluderes i EMSW datasettet er forankret i nasjonalt regelverk. Dersom det kreves informasjon fra fartøy i forbindelse med anløp til havn som ikke er forskriftsfestet, bør forskriftsregulering vurderes.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge har i dag et velfungerende nasjonalt Single Window, SSNN, som driftes av Kystverket. Systemet inkluderer bruker/adgangskontrollsystem, fartøys- og lokasjonsregister og alle EU-pålagte meldeplikter. Dette brukes også for nasjonale meldeplikter og søknader som har sitt opphav i nasjonal lovgivning.

Det er vanskelig å forutsi de nøyaktige konsekvensene av forslaget. Det kan imidlertid fastslås at forslaget vil få konsekvenser for dagens SSNN. SSNN må enten endres til å fungere som et NSW innenfor rammen av EMSW, alternativt videreføres for nasjonale meldeplikter som ikke vil bli omfattet av EMSW (i tillegg til et nytt NSW innenfor rammen av EMSW). Hvilken løsning som velges vil være avhengig av hvordan man skal forstå forslagets håndtering av nasjonale meldeplikter. Uavhengig av dette vil forslaget få økonomiske konsekvenser for SSNN ved tilpasning til et nytt system, samt at noen løsninger i dagens SSNN kan bli utdaterte.

Når det gjelder fremtidig utvikling av nasjonale meldeplikter vil løsningen med at nasjonale meldeplikter skal tas inn i EMSW føre til at prosessene ved endring eller innføring av nye meldeplikter må ta hensyn til at disse skal meldes inn til kommisjonen. Det fremkommer at dette skal skje umiddelbart etter at det oppstår behov for å gjennomføre en endring.

Det er usikkert hvor store konsekvenser forslaget vil få for brukerne av SSNN. Forslaget vil blant annet føre til at bruker/adgangskontroll skal harmoniseres i EU, og det fremgår at dette vil gjelde for både rapportør og for myndigheter som skal ha tilgang til NSW. Videre vil vi peke på at dersom forslaget ikke innebærer at kommisjonen tar inn alle nasjonale meldeplikter i EMSW-datasettet, vil de som skal avgi nasjonale meldeplikter forholde seg til to systemer.

På den andre siden vil forslaget innebære en styrket harmonisering mellom de enkelte lands NSW. Det vil bli en felles tilgangskontroll, en større grad av gjenbruk av rapportert informasjon og en enhetlig arbeidsflyt. Dette vil bidra til administrativ forenkling for skip som seiler mellom landene i unionen.

Det er vanskelig å tallfeste kostnader på nåværende tidspunkt.

Sakkyndige instansers merknader

Merknader fra høringsinstansene

Statistisk Sentralbyrå ser stor nytte av forslaget til ny forordning. Statistisk sentralbyrå vil spesielt trekke fram forslaget om at meldeplikten som følger av EU-direktivet om maritim transportstatistikk skal inngå i EMSW, som svært positivt. Det er også positivt at forslaget i tillegg åpner for at lovhjemlede meldeplikter knyttet til nasjonal maritim statistikk skal kunne inngå i EMSW, noe som etter Statistisk sentralbyrås vurdering vil kunne være aktuelt i Norge.

NHO Sjøfart forstår forslaget som nå foreligger slik at det ikke gjøres endringer i EU- direktiv 98/41, og at det dermed ikke blir endringer i hva som skal registreres. NHO Sjøfart mener det er viktig at Safe Sea Net må ha grensesnitt som gjør at rederiene kan benytte de vanligste administrative systemene til rapportering. NHO Sjøfart legger også til grunn at rederiet skal ha full tilgang til egne opplysninger i Safe Sea Net. Dette er viktig for rederiene i beredskapssituasjoner. I tillegg peker NHO Sjøfart på at forholdet til personvern ikke er tilstrekkelig belyst.

Skatteetaten mener at dagens forvaltning av meldepliktene er tilfredsstillende, og at en ytterligere tilfangst av data og en standardisering av format i forhold til en europeisk standard er positivt.

Norges Rederiforbund mener det er positivt at det nå foreslås et EMSW som alle medlemsland forpliktes å bruke. Videre mener Rederiforbundet at det er positivt at kommisjonen vil være restriktiv med å inkludere nasjonale datasett i EMSW. Videre pekes det på at det er fordelaktig at tollrapportering er integrert i det nasjonale rapporteringssystemet. Det pekes også på at EMSW må ivareta krav til GDPR da det er krav om å rapportere mange sensitive personopplysninger til myndighetene. Rederiforbundet peker på at EMSW og de nasjonale systemene må tillate integrasjon fra andre datasystemer, og at EMSW må tilby en mulighet for å legge inn data uten å ha internettilgang.

Sjøfartsdirektoratet viser til at direktiv 2017/2109 som endrer EU- direktiv 98/41 allerede har etablert single window som rapporteringskanal for opplysninger etter direktiv 98/41.

Norske havner stiller seg i utgangspunktet positiv til den foreslåtte forordningen. Norske havner er opptatt av at EMSW skal være minst like god som SSNN, og inkludere alle de norske

meldepliktene, i tillegg til annen nødvendig havnerapportering. Norske havner mener det er viktig at løsningen er teknologinøytral, og at næringen kan fortsette å bruke og videreutvikle

eksisterende havnekommunikasjonssystemer. Det pekes videre på at det i IMO arbeides med å lage en harmonisert data referansemodell som forventes ferdigstilt i april 2019. Norske havner mener forslaget til forordning bør ta hensyn til og koordineres med dette arbeidet.

Forsvarets operative hovedkvarter peker på at deres interesser og behov for informasjon ikke blir berørt i betydelig grad. Dette forutsetter at nasjonale meldeplikter kan gjennomføres i EMSW som i dag, inkludert inn- og utpassering av norske farvann. FOH peker videre på at man bør søke å implementere det totale behovet for norske myndigheter i felles EMSW i den hensikt å forsøke å unngå flere rapporteringssystemer. Det pekes på at forholdet til ny IMO-standard (S100) må avklares og ivaretas.

Helsedirektoratet er meget positive til at det skal etableres et EMSW for alle EUs medlemsstater.

Tolldirektoratet peker på at forslaget til forordning inkluderer tollrapportering. Det er viktig å være oppmerksom på at EØS - avtalen ikke omfatter tollområdet, og Norge er derfor ikke omfattet av EUs felles tollregler. Derfor vil bestemmelsene som berører dette ikke være bindende for Norge. Tolldirektoratet peker på at det er uklarheter knyttet til om EMSW skal være en «maskin til maskin» løsning, eller om EMSW skal erstatte det norske nasjonale single window. Det pekes også på at det er uklart hvorvidt anløp fra utenfor EU/EØS skal behandles på en annen måte enn interntrafikk.

Tolldirektoratet peker på at forslaget kan føre til behov for endringer i tollforskriften.

Politidirektoratet er positiv til innføringen av et felles innrapporteringssystem med rom for

nasjonale tilpasninger som foreslått. Politidirektoratet vil understreke betydningen av at nåværende og senere utviklet funksjonalitet i SafeSeaNet Norway blir videreført i den nye modellen. Videre viser Politidirektoratet viser til at det under kravene i forordningen til at det kun skal meldes en gang med fordel kan vises til at dette selvsagt ikke hindrer at det er krav om å oppdatere informasjonen når den endrer seg. Politidirektoratet peker også på at når det gjelder kravene til sletting av informasjon, forstår de dette slik at dette kun omhandler hva som skal slettes i det nasjonale kontaktpunktet og ikke hva som skal slettes hos sektormyndighetene.

Status
Når det gjelder håndteringen av nasjonale meldeplikter foreslås det at de nasjonale meldepliktene skal inkluderes i EMSW. Dette skal gjøres ved at medlemsstater må anmode Kommisjonen om å få inkludert nasjonale datasett i EMSW datasettet. Det er ikke helt klart om Kommisjonen er forpliktet å legge til rette for nasjonale meldinger. Det er derfor en uklarhet ved forslaget hvorvidt det kan være behov for å ha et nasjonalt system ved siden av det europeiske.

Det følger av forordningen at kommisjonen skal ha en liste over disse nasjonale meldepliktene senest 6 måneder etter at forordningen trer i kraft. På nåværende tidspunkt er det uklart om dette er tilstrekkelig med tid for å kartlegge hva som er nasjonale dataelementer.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet