Sikkerhetskrav til flytende fritidsartikler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/390/EU av 18. juli 2013 om overensstemmelse mellem de europeiske standarder i EN 15649-serien (del 1-7) for flytende fritidsartikler til bruk på og i vann og det generelle sikkerhetskrav i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF og om offentligjøring av referensene til disse standarder i Den Europeiske Unions Tidende

Commission Implementing Decision 2013/390/EU of 18 July 2013 on the compliance of European standards series EN 15649 (parts 1-7) for floating leisure articles for use on and in the water with the general safety requirement of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and publication of the references of those standards in the Official Journal of the European Union

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.7.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF fastsættes det, at producenter kun må markedsføre sikre produkter.

(2) I henhold til artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2001/95/EF formodes et produkt at være sikkert for så vidt angår de risici og risikokategorier, der er omfattet af de relevante nationale standarder, når det er i overensstemmelse med ikke-bindende nationale standarder, der gennemfører europæiske standarder, for hvilke Kommissionen i overensstemmelse med direktivets artikel 4, stk. 2, har offentliggjort referencer i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) I henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF udarbejdes europæiske standarder af europæiske standardiseringsorganer (ESO'er) på grundlag af mandater fra Kommissionen.

(4) I henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF offentliggør Kommissionen referencerne for sådanne standarder.

(5) Den 21. april 2005 vedtog Kommissionen beslutning 2005/323/EF om sikkerhedskrav, der skal opfyldes af de europæiske standarder for flydende fritidsartikler til brug på og i vandet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF.

(6) Den 6. september 2005 gav Kommissionen de europæiske standardiseringsorganer (ESO'er) mandat M/372 til udarbejdelse af en eller flere europæiske sikkerhedsstandarder, således at der tages højde for de største risici i forbindelse med flydende fritidsartikler til brug på og i vandet, dvs. risikoen for druknings- og nærdrukningsulykker samt andre risici, herunder risici i forbindelse med produkternes udformning, som f.eks. risikoen for at drive væk, miste grebet, falde fra stor højde, sidde fast eller blive viklet ind i noget over eller under vandet, pludselig tab af opdrift, kæntring, kuldechok, såvel som risici i forbindelse med deres brug, f.eks. kollision og stød, og risici i forbindelse med vind, strøm og tidevand.

(7) Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) har vedtaget en serie af europæiske standarder (EN 15649 del 1-7) for flydende fritidsartikler til brug på og i vandet som opfølgning af Kommissionens mandat.

(8) Europæiske standarder i EN 15649-serien (del 1-7) for flydende fritidsartikler til brug på og i vandet opfylder mandat M/372 og er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF. Referencerne hertil bør offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til direktiv 2001/95/EF nedsatte udvalg.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.07.2013
Anvendelsesdato i EU
08.08.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet