Sikkerhetskrav til europeiske standarder for visse barnestoler

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2013/121/EU av 7. mars 2013 om sikkerhetskrav som skal oppfylles i europeiske standarder for visse barnestoler i henhold til direktiv 2001/95/EF om alminnelig produktsikkerhet

Commission Decision 2013/121/EU of 7 March 2013 on the safety requirements to be met by European standards for certain seats for children pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council on general product safety

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.02.2014)

Sammendrag av innhold
Europaparlamentets og rådets direktiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (produktsikkerhetsdirektivet) er et horisontalt rammedirektiv, som regulerer sikkerheten ved forbrukerprodukter i EØS-området. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen. Direktivets målsetting er at forbrukerprodukter som er gjort tilgjengelig i EØS-markedet skal være sikre mot helseskadelige virkninger. For det formålet, fastsetter direktivet et alminnelig sikkerhetskrav for forbrukerprodukter, som understøttes av en definisjon av "sikkert" produkt.

I henhold til direktiv 2001/95/EF artikkel 3.2, skal et forbrukerprodukt anses å være sikkert, med hensyn til risikoaspektene som standarden omfatter, når det er i samsvar med harmoniserte standarder. Med harmonisert standard menes europeisk standard utarbeidet av europeiske standardiseringsorganisasjoner på bakgrunn av mandat fra EU-kommisjonen og som er publisert i De Europeiske Fellesskaps Tidende i henhold til direktivets artikkel 4. Europeiske standarder skal utarbeides på grunnlag av krav som skal sikre at produkter som er i overensstemmelse med standardene oppfyller de alminnelige sikkerhetskravene i direktiv 2001/95/EF artikkel 3.

Kommisjonsbeslutning 2013/121/EU inneholder definisjoner og sikkerhetskrav til visse barnestoler som skal ivaretas i europeiske standarder, jf. direktiv 2001/95/EF artikkel 4 (1) (a).

Den europeisk standarden EN 14988-1:2006 (del 1: Sikkerhetskrav) og EN 14988-2:2006 (del 2: Testmetoder) for høye barnestoler trenger en revisjon. Særlig må risikoene med hensyn til fall og sammenfiltring adresseres.

Den europeiske standarden EN 1272:1998 (sikkerhetskrav og testmetoder) for barnestol som kan henges på bord er ikke referert i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nasjonale standarder som gjennomfører denne anses derfor ikke å være sikre etter produktsikkerhetsdirektivet.

Det finnes i dag ingen standard for barnestol som kan monteres på stol.

Det er behov for å stille krav som skal sikre at barnestolene oppfyller de alminnelige sikkerhetskravene i produktsikkerhetsdirektivet artikkel 3.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Basisrettsakten, direktiv 2001/95/EF, er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Økonomiske/administrative konsekvenser: De økonomiske konsekvensene av økte sikkerhetskrav antas å være beskjedne.

Gruppe 3: Kommisjonsbeslutning 2013/121/EU vurders å tilhøre gruppe 3, det vil si rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutningen trådte i kraft 28. mars 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.03.2013
Anvendelsesdato i EU
28.03.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 210-221
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
17.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0121
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro