Sikkerhetskrav til badeustyr til spebarn og småbarn

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/9/EU av 6. januar 2010 om de sikkerhetskrav som europiske standarder skal inneholde vedrørende baderinger, badeudstyr, badekar og badekarsstativer til spedbarn og småbarn i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 7.1.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Det er i direktiv 2001/95/EF fastsat, at europæiske standardiseringsorganer fastlægger europæiske standarder. Disse standarder bør sikre, at produkter opfylder direktivets almindelige sikkerhedskrav.

(2) I henhold til direktiv 2001/95/EF formodes et produkt at være sikkert med hensyn til de risici og risikokategorier, der er omfattet af nationale standarder, når det er i overensstemmelse med ikke-bindende nationale standarder, der gennemfører europæiske standarder.

(3) I 2006 bestilte Kommissionen i samarbejde med de nationale myndigheder, nationale standardiseringsorganer, forbrugerorganisationer, produktsikkerhedsorganisationer, erhvervsdrivende og prøvelaboratorier en undersøgelse med henblik på at vurdere sikkerheden i forbindelse med en række børneartikler, der normalt anvendes til spædbørn og småbørn fra 0 til 5 år.

(4) For så vidt angår disse produkter, blev der i forbindelse med undersøgelsen indsamlet relevante statistikker om ulykker og skader i EU og på verdensplan, og der blev udført en fuldstændig risikovurdering ud fra identificeringen af de hyppigste risici og vurderingen af eksponeringsscenarier.

(5) Baderinge, badeudstyr og badekar (også med stativ) er blandt de produkter, der er vurderet i undersøgelsen. Disse produkter anvendes til at bade spædbørn og småbørn og er blevet identificeret som en alvorlig risiko, navnlig i form af drukneulykker, hvor dødsfaldene skyldes brugernes unge alder.

(6) Det fremgår entydigt af dokumentation og statistikker fra ulykker, at risikoen for at drukne skyldes utilstrækkelige, uklare og utydelige advarsler og instruktioner om sikker anvendelse af produkterne og deres dårlige konstruktionsmæssige integritet og modstandsdygtighed. Ulykkerne og statistikkerne har også afsløret risici for, at børnene falder, kommer til skade eller sluger små dele i forbindelse med anvendelsen af disse produkter og risici ved utilstrækkelig overvågning af den person, der passer barnet.

(7) Selv om der findes omfattende oplysninger på verdensplan om drukneulykker og - skader i forbindelse med småbørns badning, er den direkte sammenhæng mellem anvendelsen af badehjælpemidler og dødsulykker ved badning ikke bekræftet. Ifølge såvel forskere som den videnskabelige litteratur på verdensplan findes der ikke nogen afgørende dokumentation for en forbindelse mellem stigningen i antallet af ulykker og anvendelsen af badehjælpemidler. Nogle forskere, der har iagttaget den seneste udvikling i form af stigningen i salget af baderinge og faldet i baderelaterede ulykker og drukning, har endog hævdet, at der findes en vis grad af beskyttelse som følge af brugen af baderinge.

(8) Der findes ingen europæiske standarder for disse tre produkttyper. Det er derfor nødvendigt at fastsætte særlige krav i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2001/95/EF med henblik på at anmode standardiseringsorganerne om at udarbejde standarder, der skal nedbringe risici i forbindelse med anvendelsen af baderinge, badeudstyr og badekar (også med stativ), når man bader spædbørn eller småbørn. Disse standarder bør udarbejdes i henhold til proceduren i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester. Referencen til den vedtagne standard bør offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF.

(9) Når de relevante standarder foreligger, og forudsat at Kommissionen beslutter at offentliggøre referencen i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til proceduren i artikel 4, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF, bør baderinge, badeudstyr og badekar (også med stativ), der er fremstillet i overensstemmelse med sådanne standarder, formodes at opfylde det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF for så vidt angår de sikkerhedskrav, der er omfattet af den pågældende standard.

(10) For at forbedre det nuværende sikkerhedsniveau i forbindelse med anvendelsen af disse produkter er det nødvendigt både at træffe foranstaltninger i forbindelse med standarder og tilvejebringe oplysninger om formålet med og sikker anvendelse af disse produkter til forældre og de voksne, der passer børnene.

(11) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 15 i direktiv 2001/95/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.01.2010
Anvendelsesdato i EU
27.01.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0009
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro