Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1073 av 1. juli 2016 om likeverdighet for utpekte kontraktmarkeder i USA i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1073 of 1 July 2016 on the equivalence of designated contract markets in the United States of America in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har fattet beslutning om at angitte markeder i USA anses som likeverdig til regulerte markeder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 14) i direktiv 2004/39/EF. Beslutningen er en forutsetning for at derivatkontrakter handlet på disse markedsplassene ikke skal anses som OTC-derivater.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter at rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ved å anerkjenne amerikanske markedsplasser, vil aktørene kunne slippe å håndtere disse kontraktene som OTC-kontrakter etter EMIR. Hadde de ikke blitt anerkjent som likeverdige, ville kontrakter omsatt på disse markedsplassene vært OTC-derivater etter EMIR; dette betyr at kravene etter EMIR ville komme i konflikt med kravene etter hjemlandslovgivningen, noe som er særlig utfordrende når det gjelder sikkerhetsstillelse, bekreftelser, porteføljeavstemminger mm.

Sakkyndige instansers merknader
Utkastet har vært forelagt Finanstilsynet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 1. juli 2016, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.07.2016
Anvendelsesdato i EU
21.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.04.2019
Anvendes fra i Norge
03.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1073
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro