Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Ungarn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/398 av 13. februar 2015 om endring av vedtak 2008/185/EF når det gjelder oppføring av Ungarn på listen over medlemsstater eller regioner som har fristatus for Aujeszky’s disease

Commission Implementing Decision (EU) 2015/398 of 13 February 2015 amending Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Hungary in the list of Member States or regions thereof free of Aujeszky's disease

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 07.04.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler tilleggsgarantier for svinesykdommen "Aujeszky's disease" (AD). Enkelte stater er helt fri for sykdommen og vaksinerer heller ikke mot den, noen stater følger et godkjent bekjempelsesprogram, mens andre stater fremdeles ikke har full kontroll over sykdommen. Endringene i gjeldende rettsakt gjelder oppdatering av vedlegg I og II i vedtak 2008/185/EF. I vedlegg I oppdateres listen over land/regioner i EU som er fri for AD og hvor vaksinasjon mot AD ikke er tillatt. I vedlegg II oppdateres listen over land/regioner i EU som har iverksatt et godkjent bekjempelsesprogram mot AD. I denne rettsakten blir Ungarn ført opp på lista over land/regioner i EU som er fri for AD (vedlegg I), og samtidig fjernet fra listen i vedlegg II som viser hvilke stater som har et godkjent bekjempelsesprogram mot AD. Dette på bakgrunn av innsendt dokumentasjon til kommisjonen som bekrefter sykdomsfri status i landet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Vedtaket krever endring av forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin. For norske brukere betyr endringene at det ikke kan kreves tilleggsattestasjon for AD ved import av svin fra Irland, Nord-Irland og provinsen Bolzano i Italia til Norge. Det er generelt svært sjeldent import av levende svin til Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil i praksis ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for brukere eller forvaltningen i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble publisert på OJ 11. mars 2015. Endelig versjon skiller seg ikke fra Sanco dokumentet som er ute på høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.02.2015
Anvendelsesdato i EU
31.03.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.04.2015
Anvendes fra i Norge
07.04.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0398
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro