Særskilte beskyttelsestiltak overfor fjørfe og viltlevende fugler fra Sør-Afrika

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 536/2011 av 1. juni 2011 som endrer vedlegg II til vedtak 2007/777/EF og vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 vedrørende opplysningene om Sør-Afrika på listen over tredjeland og deler av tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) No 536/2011 of 1 June 2011 amending Annex II to Decision 2007/777/EC and Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for South Africa in the lists of third countries or parts thereof

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.9.2011

Etter et utbrudd av fugleinfluensa (H5N2) i Sør-Afrika, vedtok Kommisjonen 1. juni 2011 å innføre særskilte beskyttelsestiltak for kjøtt og andre produkter fra fjørfe og viltlevende fugler fra Sør-Afrika. Vedtaket innlemmes i EØS-avtalen ved hasteprosedyre.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.9.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av at Sør-Afrika den 9. april i år meldte om utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) av subtype H5N2 på sitt område.

Import fra tredjeland av fjørfe og fjørfeprodukter til EØS-området er regulert i forordning (EU) nr. 798/2008. Sør-Afrika er oppført på tredjelandslisten som et tredjeland hvorfra det er tillatt å importere avls- og bruksstrutsefugler, daggamle kyllinger, rugeegg og kjøtt av strutsefugler til EØS-området. Etter utbruddet av HPAI kan ikke Sør-Afrika lenger betraktes som fritt for denne sykdommen, og sørafrikanske myndigheter har derfor suspendert utstedelsen av dyrehelsesertifikater med øyeblikkelig virkning. Tredjelandslisten for import endres i tråd med dette.

Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til EØS-området er regulert i vedtak 2007/777/EF. Som følge av utbruddet av HPAI fyller ikke lenger Sør-Afrika de dyrehelsemessige betingelser for å kunne benytte såkalt ”behandling A” på varer som består av eller inneholder kjøtt av oppdrettede strutsefugler eller behandlede mager, blærer og tarmer fra strutsefugler til konsum. Videre fyller ikke Sør-Afrika betingelsene for å kunne benytte såkalt ”behandling E” på biltong / tørket kjøtt og pasteuriserte kjøttprodukter som består av eller inneholder kjøtt av fjørfe, oppdrettet fjørvilt, strutsefugler og viltlevende fuglevilt. Disse behandlingene er nå ikke tilstrekkelige for å fjerne dyrehelsemessig risiko knyttet til disse varene. Opplysningene om Sør-Afrika endres derfor for å sikre at varene gjennomgår en passende behandling.

Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 536/2011.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk forskrift. I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater erstattes liste over tredjestater, områder eller soner med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 536/2011. Forordningen føyes dessuten til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2.

I forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater erstattes vedlegg II og vedlegg III med oppdaterte versjoner som følger av forordning (EU) nr. 536/2011.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 3. juni 2011 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.06.2011
Anvendelsesdato i EU
05.06.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.06.2011
Anvendes fra i Norge
06.06.2011