Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1321/2013 av 10. desember 2013 om etablering av unionslisten over godkjente røykaromaprimærprodukter til bruk i eller på næringsmidler som sådan og/eller for produksjon av røykaromaderivater

Commission Implementing Regulation (EU) No 1321/2013 of 10 December 2013 establishing the Union list of authorised smoke flavouring primary products for use as such in or on foods and/or for the production of derived smoke flavourings

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten etablerer for første gang en uttømmende unionsliste (positivliste) over godkjente primære røykkondensater og primære tjærefraksjoner (heretter primærprodukter) for bruk i eller på næringsmidler som sådan og/eller for produksjon av røykaromaderivater. Næringsmiddelindustrien vil i fremtiden bare kunne bruke de primærproduktene som står på unionslisten. Generelle kriterier for bruk av røykaroma er at de skal være helsemessig trygge i bruk, de skal ikke villede forbrukerne, og det kan knyttes bestemte bruksvilkår til hver godkjenning (se nedenfor).

Bakgrunn:

Aromaforskriften regulerer bruk av aromaer bestemt til næringsmidler, og bygger på forordning (EF) nr. 1334/2008 om aromaer i næringsmidler (aromaforordningen).

I henhold til forordning (EF) nr. 2065/2003 (røykaromaforordningen) skal det fastsettes en uttømmende unionsliste (positivliste) over godkjente primærprodukter, jf. særlig røykaromaforordningen artikkel 6 og 10. Røykaromaforordningen gir også bestemmelser om vurdering og godkjenning av søknader fra virksomheter. Dette omfatter krav til kildematerialer og betingelsene for fremstilling av primærprodukter, herunder maksimumsinnhold av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som er fastsatt i vedlegg I til røykaromaforordningen.

Røykaroma produseres ved at man tar ut bestemte faser av kondensert røyk (produksjonsbetingelser er gitt i vedlegg 1 i røykaromaforordningen). Disse fasene kalles et primært røykkondensat og en primær tjærefraksjon (primærprodukter), som kan brukes uten videre bearbeidelse, eller brukes til å produsere avledete røykaromaer.

Begrepet røykaroma omfatter både primærprodukter og avledete røykaromaer, som definert i punktene (1), (2) og (4) i artikkel 3 i røykaromaforordningen jf. også definisjon av røykaroma i artikkel 3(2)(f) i aromaforordningen.

Nærmere om innholdet i forordning (EU) nr. 1321/2013:

Forordningen fastsetter en ny uttømmende unionsliste over godkjente primærprodukter som kan brukes i eller på næringsmidler som sådan og/eller for produksjon av røykaromaderivater.

Kun primærprodukter som er risikovurdert av det europeiske mattrygghetsorganet EFSA og godkjent og listeført av Europakommisjonen, kan fra 1. januar 2014 omsettes på det felleseuropeiske markedet. Generelle kriterier for bruk av røykaromaer er at de skal være helsemessig trygge i bruk, de skal ikke villede forbrukerne, og det knyttes bestemte bruksvilkår til hver av godkjenningene (se nedenfor).

Godkjenningen av primærprodukter er tidsbegrenset til 10 år. Ved utgangen av godkjenningsperioden må den som innehar godkjenning for et primærprodukt, sende inn dokumentasjon for å få fornyet denne (se senere).

Forordningen fastsetter:

(a) Unionslisten: Listen over de 10 godkjente primærproduktene som er vedtatt samlet: SF-001 (Scansmoke PB 1110), SF-002 (Zesti Smoke Code 10), SF-003 (Smoke Concentrate 809045), SF-004 (Scansmoke SEF 7525), SF-005 (SmokEz C-10), SF-006 (SmokEz Enviro-23), SF-007 (TradismokeTM A MAX), SF-008 (proFagus-Smoke R709), SF-009 (Fumokomp) og SF-010 (AM 01).

(b) Sporbarhet: Unionslisten angir særskilt kode for hvert godkjent primærprodukt, navn på produktet, navn og adresse til innehaveren av godkjenningen, en tydelig beskrivelse og karakterisering av produktet, bruksbetingelser i eller på bestemte næringsmidler eller næringsmiddelgrupper og datoer for godkjenningsperioden (fra/til) for produktet.

(c) Regenerert røyk: Når røykaroma er tillatt brukt i bearbeidet kjøtt (matvarekategori 8.2) eller i bearbeidet fisk og fiskeprodukter (matvarekategori 9.2), og disse matvarene behandles i et røykkammer med regenerert røyk som tar i bruk godkjente primærprodukter, skal bruken være i henhold til krav om gode produksjonsmetoder ("good manufacturing practices").

(d) Fremstillingsbetingelser: Det kreves at virksomhetene har rutiner som sikrer at primærprodukter som inngår i deres røykaroma, er i samsvar med krav som er angitt i vedlegg I til røykaromaforordningen, inkludert grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).

(e) Bruksbetingelser: Bruk av de 10 listeførte primærproduktene i eller på matvarer må være i samsvar med angitte maksimumsgrenser i de aktuelle matvarekategorier (jf. vedlegg II del D til forordning (EF) nr. 1333/2008) slik som beskrevet i forordningens fortale og vedlegg. Når godkjente røykaromaer brukes i kombinasjon, må nivåene av individuelle røykaromaer reduseres i forholdsvis samme omfang.

(f) Overgangsordninger: De 10 listeførte primærproduktene er allerede lovlig omsatt på markedet i medlemsstatene, jf. overgangstiltak nevnt i artikkel 20 i røykaromaforordningen, der det fremgår at primærprodukter som er gjenstand for innlevering av gyldig søknad før 16. juni 2005 kan omsettes inntil en unionsliste er vedtatt. Næringsmidler som inneholder de nevnte primærproduktene, og som allerede finnes på markedet, kan omsettes inntil 12 måneder etter at unionslisten er vedtatt.

(g) Fornyelse av godkjenningen: Ved utgangen av autorisasjonsperioden på 10 år (18 måneder innen utløpsdato) må den som har godkjenning for et primærprodukt sende inn dokumentasjon til Europakommisjonen, jf. røykaromaforordningen artikkel 12.

(h) Utvidelse av unionslisten: Etter fastsettelse kan unionslisten utvides/endres ved kommisjonsvedtak, jf. røykaromaforordningen artikkel 19 nr. 2. Søknader om endring av bruksbetingelser og søknader om opptak av primærprodukter etter at unionslisten er fastsatt behandles i følge en godkjenningsprosedyre slik det fremgår av røykaromaforordningen, jf. røykaromaforordningen artikkel 7.

(i) Sammensatte matvarer: Primærprodukter/avledete røykaromaer kan brukes i matvarer som er sammensatt av flere ingredienser, dersom bruksbetingelser i den aktuelle bestanddelen samsvarer med regelverket.

Dette gjelder ikke for morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, bearbeidede næringsmidler basert på kornprodukter og "babymat" til spedbarn og småbarn, samt næringsmidler til særlige medisinske formål som omtalt i direktiv 2009/39/EF om særlig ernæring ("særnær") jf. merknad 4 i vedlegget til forordning (EU) nr. 1321/2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Forordningen krever endring av forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Industrien
Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1321/2013 antas ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Industrien er godt kjent med det mangeårige arbeidet som danner grunnlaget for etablering av unionslisten, som er et resultat av EFSAs risikovurderinger og Europakommisjonens godkjenning. Det er imidlertid industrien selv som er ansvarlig for at primærprodukter og avledete røykaromaer som omsettes i markedet et trygge

Overgangstiltak:
Alle de 10 primærproduktene på unionslisten er i kommersiell handel i dag og kan brukes i mengder tilsvarende quantum satis (q.s.). Etter innføring av forordning (EU) nr. 1321/2013 vil kun primærprodukter på unionslisten kunne omsettes på det felleseuropeiske markedet. Allerede markedsførte mat- og drikkevarer produsert før ikrafttredelse av forordningen kan omsettes innen holdbarhetstiden, slik at næringsmiddelindustrien i EU/EØS får tid til å tilpasse seg de nye reglene i unionslisten på en mest mulig smidig måte.

Forbrukerne
Innføring av unionslisten skal sikre at røykaromaer er helsemessig trygge, og at markedsføringen er redelig og ikke villedende for forbrukerne. De 10 røykaromaene er således underlagt spesielle grenseverdier innenfor gitte næringsmiddelkategorier.?

Barnemat:
Som det fremgår av forordningens vedlegg (merknad 4) er bruk av røykaroma ikke tillatt som ingrediens i (sammensatte matvarer) i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn samt næringsmidler til særlige medisinske formål. Disse områdene er regulert i forskrift 21. desember 1993 nr. 1382 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov med utfyllende bestemmelser i flere særforskrifter.

Behovet for trygge mat- og drikkevarer er derfor ivaretatt for disse sårbare gruppene.

Mattilsynet
Røykaromaforordningen krever at medlemslandene skal sikre at det gjennomføres kontroll og tilsyn med at bestemmelsene følges. Det fastsettes krav om sporbarhet. Ved omsetning på første trinn skal primærproduktet være merket med kode samt bruksbetingelser. Ved omsetning på første trinn av en avledet røykaroma skal denne være merket med kvantitativt innhold av primærproduktet. Ved videre omsetning skal denne informasjonen følge produktet, og det skal være systemer som sørger for at dette skjer.

De foreslåtte endringene i aromaforskriften innebærer ingen nye plikter for Mattilsynet. Tilsynsaktivitetene vil være en del av Mattilsynets ordinære risikobaserte tilsyn. Det antas at innføring av unionslisten over godkjente røykaromaer med bruksvilkår gjør det enklere å føre tilsyn. Et harmonisert regelverk anses positivt for både industrien og Mattilsynet.

Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 10.12.2013 og er til vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2014
Anvendes fra i Norge
26.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1321
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro