Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2099 av 23. oktober 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1095/2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 når det gjelder prosedyrer og myndigheter involvert i godkjenningen av CCPer og krav til godkjenning av tredjelands CCPer

Regulation (EU) 2019/2099 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 amending Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) and amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the procedures and authorities involved for the authorisation of CCPs and requirements for the recognition of third-country CCPs

Del av:

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2019

Nærmere omtale

[Red. anm.: Se også eget EØS-notat om forslag til endring av forslaget]

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2017)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen foreslår endringer i forordningen om opprettelse av ESMA (European Securities and Markets Authority, den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet). Det foreslås også endringer i EMIR (European Market Infrastructure Regulation), som er en forordning om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre. Forslaget gjelder regulering av og tilsyn med sentrale motparter, det vil si foretak som trer inn som motpart i kontrakter på vegne av de opprinnelige motpartene ved handel i finansielle instrumenter. De viktigste delene av forslaget omtales nedenfor.

Formålet med forslaget er å styrke tilsynet med sentrale motparter. Det tar også hensyn til at Storbritannias fremtidige uttreden av EU vil få store virkninger for reguleringen av og tilsynet med clearing i Europa.

For å styrke samarbeidet mellom tilsynsmyndigheter og sentralbanker ansvarlig for EU-valutaer foreslås det å etablere en ordning der relevante medlemmer av tilsynsstyret i ESMA avholder egne sesjoner for å diskutere virksomheten til sentrale motparter og treffe avgjørelser om deres virksomhet. Relevante sentralbanker skal være representert uten stemmerett. De nasjonale tilsynsmyndighetene skal blant annet innhente samtykke fra dette forumet før de gir tillatelser til sentrale motparter. Også relevante sentralbanker skal samtykke før tillatelse gis.

Systemviktige sentrale motparter fra tredjeland vil etter forslaget bli underlagt strengere krav når de tilbyr tjenester i EU. De må oppfylle enkelte bestemmelser som også gjelder for sentrale motparter i EU. Relevante sentralbanker må bekrefte at de sentrale motpartene oppfyller sentralbankenes krav til sikkerhetsstillelse, likviditetstilgang m.m. De sentrale motpartene må gi all relevant informasjon til ESMA og tillate at ESMA utfører stedlig tilsyn, også i deres hjemland. ESMA får kompetanse til å ilegge bøter til systemviktige sentrale motparter fra tredjeland ved brudd på enkelte bestemmelser i forordningen.

Forslaget gir EU-kommisjonen en rett til å forlange at en sentral motpart fra et tredjeland etablerer seg i EU og søker om egen tillatelse hvis den vil tilby tjenester i EU. Det skal skje etter råd fra ESMA og vil gjelde sentrale motparter som er så systemviktige at de vanlige tredjelandsreglene ikke anses tilstrekkelige for å redusere de potensielle risikoene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
ETter at rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen kan den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er i dag ingen sentrale motparter med hovedkontor i Norge. Den endelige forordningen vil derfor ha få konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Det er innhentet tilrådning fra Finanstilsynet. Den endelige forordningen vil være EØS-relevant. Forslaget slik det ligger nå, er akseptabelt.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Kommisjonens forslag er til behandling i Rådet og EU-parlamentet.