Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/797 av 17. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til krav til animalske biprodukter og avledede produkter med opprinnelse i Unionen og som returneres etter avvisning fra en tredjestat

Commission Regulation (EU) 2020/797 of 17 June 2020 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards requirements for animal by-products and derived products originating from, and returning to, the Union following refusal of entry by a third country

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2020)

Sammendrag av innhold
Regelverket for animalske biprodukter har ikke bestemmelser om retur av produkter som er eksportert til tredjeland (land utenfor for EØS-området), men avvist av tredjelands myndigheter. Som en følge av manglende regulering har slike produkter bare kunnet returneres tilbake til EØS-området dersom de oppfyller de ordinære importbestemmelsene i regelverket.

Denne rettsakten gir vilkår for at animalske biprodukter og avledede produkter som er eksportert fra EØS-området og avvist av tredjeland skal kunne returneres til EØS-området.

Vilkårene for retur av animalske biprodukter og avledede produkter som er ikke er innpakket varierer noe avhengig av om den aktuelle tredjestaten er listeført i vedlegg XIV i forordning 142/2011.

Hvor tredjelandet ikke er listeført kan et slikt vareparti kun returneres til EØS-området dersom sendingen ledsages av det offisielle sertifikatet som ble utstedt av eksportlandet da varepartiet forlot EØS-området. Sendingen må videre ledsages av en erklæring fra kompetent myndighet hvor varepartiet ønskes returnert som sier at de ønsker å motta forsendelsen og angir bestemmelsessted. I tillegg må den opprinnelige plomberingen være intakt og forsendelsen må ledsages av en offisiell erklæring fra tredjelandet med angivelse av grunnen til avvisiningen. Er varepartiet sendt fra EØS-området uten sertifikat må opprinnelsen dokumenteres på annen måte av den som er ansvarlig for forsendelsen.

Hvor tredjelandet er listeført gjøres det visse lettelser i forhold til kravet til plombering ved at det aksepteres at varepartiet er påført en ny plombering fra tredjelandet på visse vilkår.

Retur av innpakkede varepartier forutsetter at den opprinnelige emballasje er intakt

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken norske myndigheter eller norske nærinmgsaktører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet. Spesialutvalget består av representanter fra relevante departementer og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.06.2020
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet