Rettledninger for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2002/623/EF av 24. juli 2002 om fastsettelse av rettledninger som skal utfylle vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EF

Commission Decision 2002/623/EC of 24 July 2002 establishing guidance notes supplementing Annex II to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EC

Siste nytt

Norsk oversettelse publisert i EØS-tillegget 23.6.2011

Behandlende organ

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - september 2007

Kommisjonsvedtaket inneholder retningslinjer for hvilke prinsipper som skal legges til grunn ved miljørisikovurderingen etter vedlegg II til direktiv 2001/18/EF. Retningslinjene er således en utfyllende del av ovennevnte direktiv.

Merknader
Formålet med miljørisikovurderingen er å identifisere eventuelle utilsiktede virkninger for helse og miljø enten de er direkte, indirekte, umiddelbare eller forsinkede. Retningslinjene gir en konkretisering av hvordan denne risikovurderingen bør gjennomføres, og innebærer ingen endring av norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.07.2002
Anvendelsesdato i EU
19.08.2002
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2011, p. 705-716
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS LI
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002D0623
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro