Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1279 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av USAs rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1279 of 29 July 2019 on the recognition of the legal and supervisory framework of the United States of America as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009 tillægges Kommissionen beføjelser til at træffe afgørelse om ækvivalens, i tilfælde hvor et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer, at kreditvurderingsbureauer, der er godkendt eller registreret i det pågældende tredjeland, overholder retligt bindende krav, fastsat i nævnte forordning, og som er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse i det pågældende tredjeland.

(2) Formålet med denne afgørelse om ækvivalens er at give kreditvurderingsbureauer fra Amerikas Forenede Stater (USA), for så vidt som de ikke er systemisk vigtige for den finansielle stabilitet eller integritet på de finansielle markeder i en eller flere medlemsstater, mulighed for at ansøge om certificering hos Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA). Denne afgørelse om ækvivalens giver ESMA mulighed for at vurdere disse kreditvurderingsbureauer fra sag til sag og indrømme en undtagelse fra nogle af de organisatoriske krav for kreditvurderingsbureauer, der er aktive i Den Europæiske Union, herunder kravet om en fysisk tilstedeværelse i Den Europæiske Union.

(3) For at blive anset for at være ækvivalente skal et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer som minimum opfylde de tre betingelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009.

(4) Den 5. oktober 2012 vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse 2012/628/EU, med henvisning til at disse tre betingelser var opfyldt, og i betragtning af at USA's retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer var ækvivalente med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009, der var gældende på det pågældende tidspunkt.

(5) I henhold til den første betingelse i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kreditvurderingsbureauer i et tredjeland være underlagt krav om godkendelse eller registrering og skal også løbende være underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse. I USA's retlige og tilsynsmæssige rammer kræves det, at kreditvurderingsbureauer skal lade sig registrere som nationalt anerkendte statistiske kreditvurderingsorganer (Nationally Recognized Statistical Ratings Organisations - NRSRO) hos Securities and Exchange Commission (SEC) med henblik på tilladelse til anvendelse af deres kreditvurderinger i reguleringsøjemed. Der føres efterfølgende løbende tilsyn med dem fra SEC's side. SEC har en lang række tilsynsbeføjelser, der giver denne mulighed for at undersøge, om kreditvurderingsbureauer overholder deres retlige forpligtelser. I disse beføjelser indgår beføjelser til at få adgang til dokumenter, til at foretage undersøgelser og til at foretage kontrol på stedet samt beføjelser til at kræve adgang til udskrifter af telefonsamtaler og elektronisk kommunikation. SEC kan udøve disse beføjelser ikke blot over for kreditvurderingsbureauer, men også over for personer, der beskæftiger sig med kreditvurderingsaktiviteter. I USA's retlige og tilsynsmæssige rammer kræves det, at SEC foretager en undersøgelse af hver NRSRO mindst en gang om året og aflægger beretning om resultaterne af disse undersøgelser. Hvis SEC har konstateret, at en NRSRO ikke har overholdt samtlige forpligtelser, der er fastlagt i de relevante bestemmelser, kan den anvende en hel række forskellige tilsynsforanstaltninger for at standse overtrædelsen. Blandt disse foranstaltninger kan nævnes beføjelsen til at trække registreringen tilbage, suspendere anvendelsen af kreditvurderinger til reguleringsmæssige formål og pålægge kreditvurderingsbureauerne at ophøre med overtrædelsen. SEC kan også pålægge kreditvurderingsbureauer strenge sanktioner for ikke at overholde de relevante krav. NRSRO'er er således underlagt effektivt løbende tilsyn og håndhævelse. I samarbejdsaftalen mellem ESMA og SEC er der bestemmelser om informationsudveksling vedrørende håndhævelses- og tilsynsforanstaltninger truffet over for kreditvurderingsbureauer med grænseoverskridende aktiviteter.

(6) I henhold til den anden betingelse i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kreditvurderingsbureauer i et tredjeland være underlagt retligt bindende regler, der er ækvivalente med bestemmelserne i artikel 6-12 i forordning (EF) nr. 1060/2009 og bilag I til nævnte forordning. USA's retlige og tilsynsmæssige rammer anses for at være ækvivalente med forordningen om kreditvurderingsbureauer, for så vidt angår håndtering af interessekonflikter, de organisatoriske processer og procedurer, som et kreditvurderingsbureau skal have på plads, kvaliteten af vurderinger og vurderingsmetoder, fremlæggelse af kreditvurderinger og den generelle og periodiske offentliggørelse af kreditvurderingsaktiviteter. USA's retlige og tilsynsmæssige rammer giver således en ækvivalent beskyttelse med hensyn til integritet, gennemsigtighed, god ledelse af kreditvurderingsbureauer og pålidelighed i forbindelse med kreditvurderingsaktiviteter.

(7) I henhold til den tredje betingelse i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal det pågældende tredjelands retsforskrifter forhindre indblanding fra tredjelandets tilsynsmyndigheder og øvrige offentlige myndigheder i indholdet af kreditvurderingerne og metoderne. I den forbindelse må SEC eller andre offentlige myndigheder i USA i henhold til lovgivningen ikke øve indflydelse på kreditvurderingernes indhold og kreditvurderingsmetoderne.

(8) USA's retlige og tilsynsmæssige rammer opfylder stadig de tre betingelser, der oprindeligt var fastsat i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 462/2013 blev der imidlertid indført supplerende krav til kreditvurderingsbureauer, der er registreret i Unionen, hvorved kravene til de retlige og tilsynsmæssige rammer for disse kreditvurderingsbureauer skærpedes. Disse supplerende krav omfatter retligt bindende regler for kreditvurderingsbureauer vedrørende vurderingsforventninger, håndtering af interessekonflikter, krav om fortrolighed, kvaliteten af kreditvurderingsmetoder og præsentation og fremlæggelse af kreditvurderinger.

(9) I henhold til artikel 2, stk. 2, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 462/2013 finder de supplerende krav anvendelse ved vurderingen af ækvivalensen af tredjelandes retlige og tilsynsmæssige rammer fra den 1. juni 2018.

(10) På den baggrund anmodede Kommissionen den 13. juli 2017 Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om rådgivning vedrørende ækvivalensen af bl.a. USA's retlige og tilsynsmæssige rammer med disse supplerende krav, der blev indført ved forordning (EU) nr. 462/2013, og dens vurdering af den væsentlige betydning af eventuelle forskelle.

(11) I sin tekniske rådgivning, der blev offentliggjort den 17. november 2017, anførte ESMA, at USA's retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer indeholder tilstrækkelige bestemmelser til at opfylde de supplerende krav, der blev indført ved forordning (EU) nr. 462/2013.

(12) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 indføres der i artikel 3, stk. 1, litra w), en definition af en vurderingsforventning, og forordning (EF) nr. 1060/2009 udvider nu visse krav, der finder anvendelse på kreditvurderinger, til at omfatte vurderingsforventninger. USA's retlige og tilsynsmæssige rammer anerkender opførelse på lister i vurderingsøjemed (Rating watch), der er en form for vurderingsforventning, jf. forordning (EF) nr. 1060/2009, som værende omfattet af anvendelsesområdet.

(13) Med henblik på at styrke opfattelsen af kreditvurderingsbureauerne som uafhængige i forhold til de kreditvurderede enheder udvider forordning (EU) nr. 462/2013 ved artikel 6, stk. 4, artikel 6a og 6b, i forordning (EF) nr. 1060/2009 reglerne om interessekonflikter til at omfatte dem, der forårsages af aktionærer eller medlemmer, som indtager en væsentlig position i kreditvurderingsbureauet. USA's retlige og tilsynsmæssige rammer indeholder ligeledes bestemmelser om beskyttelse i en situation, hvor aktionærer i en NRSRO ville kunne skabe interessekonflikter for kreditvurderingsbureauer.

(14) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 blev der indført nye bestemmelser for at sikre, at fortrolige oplysninger kun anvendes til formål, der vedrører kreditvurderingsaktiviteter, og at de beskyttes mod svig, tyveri eller misbrug. Med henblik herpå foreskriver artikel 10, stk. 2a, i forordning (EF) nr. 1060/2009, at kreditvurderingsbureauer skal behandle alle kreditvurderinger, vurderingsforventninger og oplysninger relateret til disse, indtil kreditvurderingerne offentliggøres, som intern viden. USA's retlige og tilsynsmæssige rammer anerkender, at ikke-offentliggjorte kreditvurderingsaktiviteter kan udgøre insiderviden. En NRSRO skal have indført politikker og procedurer for at undgå selektiv og uhensigtsmæssig offentliggørelse af væsentlige og ikke offentliggjorte oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med udførelsen af kreditvurderingstjenester. Der er således etableret en troværdig ramme til beskyttelse mod misbrug af fortrolige oplysninger.

(15) Forordning (EU) nr. 462/2013 sigter mod at øge gennemsigtigheden og kvaliteten af kreditvurderingsmetoderne. I punkt 3, underafsnit I, afsnit D, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 indføres en forpligtelse for kreditvurderingsbureauer til at give en kreditvurderet enhed mulighed for at angive eventuelle faktuelle mangler forud for offentliggørelsen af kreditvurderingen eller vurderingsforventningen. USA's retlige og tilsynsmæssige rammer indeholder ikke samme krav, men en NRSRO skal have indført procedurer for underretning af låntagere og udstedere af kreditvurderede værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter om kreditvurderingsbeslutninger og for appeller i forbindelse med endelige og verserende kreditvurderingsbeslutninger.

(16) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 indføres der beskyttelsesforanstaltninger i artikel 8, stk. 5a og stk. 6, litra aa) og ab), og stk. 7, i forordning (EF) nr. 1060/2009 for at sikre, at enhver ændring af vurderingsmetoder ikke resulterer i mindre strenge metoder. I USA's retlige og tilsynsmæssige rammer kræves det, at hver NRSRO etablerer, opretholder, håndhæver og dokumenterer politikker, der med rimelighed kan sikre, at væsentlige ændringer af procedurer og metoder straks offentliggøres på en let tilgængelig del af NRSRO's websted. Der findes ingen specifik forpligtelse til at korrigere en konstateret fejl i en metode, men det følger af mere generelle bestemmelser om kvaliteten af metoderne.

(17) Forordning (EU) nr. 462/2013 styrker kravene vedrørende præsentation og offentliggørelse af kreditvurderinger. I henhold til artikel 8, stk. 2, og punkt 2a, underafsnit I, afsnit D, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 skal der ved et kreditvurderingsbureaus offentliggørelse af vurderingsmetoder, vurderingsmodeller og de vigtigste udgangshypoteser medfølge en klar og letforståelig vejledning, der forklarer hypoteser, parametre, tærskler og usikkerheder vedrørende modellerne og vurderingsmetoderne, som anvendes i kreditvurderingsprocessen. USA's retlige og tilsynsmæssige ordning indeholder faktisk krav, som sikrer, at der til en kreditvurderingsforanstaltning og -metode medfølger tilstrækkelig vejledning. Der er også krav om at sikre, at en kreditvurdering afspejler alle de oplysninger, der menes at være relevante.

(18) Med henblik på at styrke konkurrencen og begrænse mulighederne for interessekonflikter i kreditvurderingssektoren indføres der ved forordning (EU) nr. 462/2013 et krav i underafsnit II, afsnit E, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 om, at kreditvurderingsbureauernes vederlag for udstedelse af kreditvurderinger og levering af accessoriske tjenester ikke bør være diskriminerende og skal være baseret på faktiske omkostninger. Det kræves, at kreditvurderingsbureauer skal offentliggøre visse finansielle oplysninger. USA's retlige og tilsynsmæssige rammer indeholder generelle forpligtelser til at registrere og lagre oplysninger vedrørende vederlag og kundekommunikation, som bidrager til at nå målet om gennemsigtighed, konkurrence og begrænsning af interessekonflikter, og NRSRO'erne er forpligtet til årligt at indgive en række regnskaber til SEC.

(19) Proportionalitetsprincippet og en risikobaseret tilgang tjener som retningslinje for Kommissionen i dens vurdering af et tredjelands retsforskrifter. På baggrund af de i fællesskab gennemgåede faktorer og den tekniske rådgivning fra ESMA opfylder USA's retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer de betingelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1060/2009, og bør fortsat anses for at være ækvivalente med de retlige og tilsynsmæssige rammer, der er fastsat i nævnte forordning.

(20) Af hensyn til retssikkerheden bør der vedtages en ny gennemførelsesafgørelse, og gennemførelsesafgørelse 2012/628/EU bør derfor ophæves.

(21) Kommissionen bør med bistået af ESMA fortsat regelmæssigt overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer, markedsudviklingen og effektiviteten af tilsynssamarbejdet i forbindelse med overvågning og håndhævelse i USA for at sikre en fortsat overholdelse.

(22) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.07.2019
Anvendelsesdato i EU
19.08.2019
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet