Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1284 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1284 of 29 July 2019 on the recognition of the legal and supervisory framework of Hong Kong as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009 tillægges Kommissionen beføjelser til at træffe afgørelse om ækvivalens, i tilfælde hvor et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer, at kreditvurderingsbureauer, der er godkendt eller registreret i det pågældende tredjeland, overholder retligt bindende krav, fastsat i nævnte forordning, og som er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse i det pågældende tredjeland.

(2) Formålet med denne afgørelse om ækvivalens er at give kreditvurderingsbureauer fra Hongkong, for så vidt som de ikke er systemisk vigtige for den finansielle stabilitet eller integritet på de finansielle markeder i en eller flere medlemsstater, mulighed for at ansøge om certificering hos Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA). Denne afgørelse om ækvivalens giver ESMA mulighed for at vurdere disse kreditvurderingsbureauer fra sag til sag og indrømme en undtagelse fra nogle af de organisatoriske krav for kreditvurderingsbureauer, der er aktive i Den Europæiske Union, herunder kravet om en fysisk tilstedeværelse i Den Europæiske Union.

(3) For at blive anset for at være ækvivalente skal et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer som minimum opfylde de tre betingelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009.

(4) Den 28. april 2014 vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse 2014/249/EU, med henvisning til at disse tre betingelser var opfyldt, og i betragtning af at Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer var ækvivalente med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009, der var gældende på det pågældende tidspunkt.

(5) I henhold til den første betingelse i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kreditvurderingsbureauer i et tredjeland være underlagt krav om godkendelse eller registrering og skal også løbende være underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse. I Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer kræves det, at kreditvurderingsbureauer og deres kreditvurderingsanalytikere, som udbyder kreditvurderingstjenester i Hongkong, skal have tilladelse til at udbyde kreditvurderingstjenester, og at de er underlagt tilsyn af »Securities and Futures Commission« (SFC) i Hongkong. Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer giver SFC en lang række beføjelser til at undersøge, hvorvidt kreditvurderingsbureauerne overholder deres retlige forpligtelser. SFC kan pålægge personer – uanset, om disses aktivitet er reguleret – at tilvejebringe oplysninger og dokumenter, som er relevante for undersøgelsen, herunder handels- og bankoplysninger, oplysninger om telefonsamtaler og kommunikation via internettet samt oplysninger om retmæssige ejerforhold. Denne beføjelse gælder såvel over for personer, som er genstand for undersøgelsen, som over for personer, som SFC har en rimelig grund til at antage er i besiddelse af oplysninger af betydning for denne. Hvis der består frygt for tilintetgørelse eller fjernelse af bevismateriale, nøglepersoners flugt eller andre hændelser, har SFC endvidere – efter at have modtaget en ransagningskendelse fra en domstol – beføjelse til at skaffe sig adgang til personers private lokaler, uanset om disse personers aktivitet er reguleret. Hertil kommer, at SFC har en lang række beføjelser til at tage strafferetlige, civilretlige, administrative og andre skridt. Dette omfatter den administrative beføjelse til over for personer, som har fået tilladelse af eller er registreret hos SFC, at indføre disciplinære sanktioner og begrænsninger med hensyn til disse personers erhvervsudøvelse, at tilbagekalde eller suspendere deres tilladelse eller registrering og til over for disse at fremsætte irettesættelser, pålægge forpligtelser eller idømme bøder. SFC har beføjelse til at henvende sig til den relevante domstol med henblik på iværksættelse af forbud, påbud eller afhjælpende foranstaltninger. Med henblik på at identificere og vurdere de risici, som knytter sig til deres forretningsområde, udfører SFC ud over kontrolundersøgelser på stedet eksternt tilsyn gennem kontakter med godkendte kreditvurderingsbureauer for at opnå kendskab til disses forretningsmodeller og -planer samt de risici, som aktiviteterne indebærer. Oplysninger om godkendte kreditvurderingsbureauer indsamles gennem indberetning til SFC og omfatter – men er ikke begrænset til – reviderede årsregnskaber og årlige evalueringsrapporter. SFC følger også op på klager og selvanmeldte overtrædelser. I samarbejdsaftalen mellem ESMA og SFC er der bestemmelser om informationsudveksling vedrørende håndhævelses- og tilsynsforanstaltninger truffet over for kreditvurderingsbureauer med grænseoverskridende aktiviteter.

(6) I henhold til den anden betingelse i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kreditvurderingsbureauer i et tredjeland være underlagt retligt bindende regler, der er ækvivalente med bestemmelserne i artikel 6-12 i forordning (EF) nr. 1060/2009 og bilag I til nævnte forordning. Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer indeholder detaljerede krav til corporate governance. Bestyrelsen og de medarbejdere, der er ansvarlige for de regulerede aktiviteter, har det primære ansvar for at sikre, at kreditvurderingsbureauerne opretholder passende adfærdsregler og overholder relevante procedurer. Kreditvurderingsbureauer skal have to ansvarlige medarbejdere, som begge skal godkendes af SFC, og mindst en af dem skal være administrerende direktør i henhold til SFO. Der er fastsat omfattende bestemmelser vedrørende interessekonflikter, som kræver, at kreditvurderingsbureauerne identificerer og eliminerer eller håndterer interessekonflikter og er således organiseret, at deres erhvervsmæssige interesse ikke svækker uafhængigheden og nøjagtigheden af deres kreditvurderinger, ligesom der er fastsat organisatoriske krav, herunder vedrørende outsourcing, arkivering og fortrolighed. For så vidt angår de organisatoriske krav, skal kreditvurderingsbureauerne bl.a. opfylde krav til politikker og procedurer, som skal sikre overholdelsen af retlige forpligtelser samt en permanent og effektiv compliancefunktion. Kreditvurderingsbureauerne skal også etablere en kontrolfunktion til regelmæssig kontrol af vurderingsmetoder og -modeller og væsentlige ændringer heraf. Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer indeholder en lang række offentliggørelseskrav, herunder om offentliggørelse af vurderinger og årlige offentliggørelser vedrørende vurderingsaktiviteten samt tilknyttede aktiviteter. Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer anses derfor for at være ækvivalente med forordningen om kreditvurderingsbureauer, for så vidt angår håndtering af interessekonflikter, organisatoriske krav, kvaliteten af kreditvurderinger og vurderingsmetoder, offentliggørelse af kreditvurderinger og den generelle og periodiske offentliggørelse af kreditvurderingsaktiviteter. De burde således give en ækvivalent beskyttelse med hensyn til integritet, gennemsigtighed, god ledelse af kreditvurderingsbureauerne og kreditvurderingsaktiviteternes pålidelighed.

(7) I henhold til den tredje betingelse i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal det pågældende tredjelands retsforskrifter forhindre indblanding fra tredjelandets tilsynsmyndigheder og øvrige offentlige myndigheder i indholdet af kreditvurderingerne og metoderne. Der er ingen retlige bestemmelser, som giver SFC eller nogen anden offentlig myndighed beføjelse til at påvirke indholdet af kreditvurderinger eller metoder.

(8) Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer opfylder stadig de tre betingelser, der oprindeligt var fastsat i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 462/2013 blev der imidlertid indført supplerende krav til kreditvurderingsbureauer, der er registreret i Unionen, hvorved kravene til de retlige og tilsynsmæssige rammer for disse kreditvurderingsbureauer skærpedes. Disse supplerende krav omfatter retligt bindende regler for kreditvurderingsbureauer vedrørende vurderingsforventninger, håndtering af interessekonflikter, krav om fortrolighed, kvaliteten af kreditvurderingsmetoder og præsentation og fremlæggelse af kreditvurderinger.

(9) I henhold til artikel 2, stk. 2, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 462/2013 finder de supplerende krav anvendelse ved vurderingen af ækvivalensen af tredjelandes retlige og tilsynsmæssige rammer fra den 1. juni 2018.

(10) På den baggrund anmodede Kommissionen den 13. juli 2017 ESMA om rådgivning vedrørende ækvivalensen af bl.a. Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer med disse supplerende krav, der blev indført ved forordning (EU) nr. 462/2013, og dens vurdering af den væsentlige betydning af eventuelle forskelle.

(11) I sin tekniske rådgivning, der blev offentliggjort den 17. november 2017, anførte ESMA, at Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer indeholder tilstrækkelige bestemmelser til at opfylde de supplerende krav, der blev indført ved forordning (EU) nr. 462/2013.

(12) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 indføres der i artikel 3, stk. 1, litra w), en definition af en vurderingsforventning, og forordning (EF) nr. 1060/2009 udvider nu visse krav, der finder anvendelse på kreditvurderinger, til at omfatte vurderingsforventninger. Selv om Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer ikke udtrykkeligt anerkender vurderingsforventninger som et forhold, der er separat og adskilt fra en kreditvurdering, forventer SFC i betragtning af den brede karakter af udtrykket »kreditvurdering« i Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer, at udarbejdelsen af vurderingsforventninger overholder alle de samme krav, der gælder for kreditvurderinger.

(13) Med henblik på at styrke opfattelsen af kreditvurderingsbureauerne som uafhængige i forhold til de kreditvurderede enheder udvider forordning (EU) nr. 462/2013 ved artikel 6, stk. 4, artikel 6a og 6b, i forordning (EF) nr. 1060/2009 reglerne om interessekonflikter til at omfatte dem, der forårsages af aktionærer eller medlemmer, som indtager en væsentlig position i kreditvurderingsbureauet. I Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer kræves det, at kreditvurderingsbureauerne indfører passende og effektive ordninger for at forebygge, identificere, fjerne eller håndtere og oplyse om interessekonflikter og sikre, at de ikke påvirkes af forretningsforbindelser. Selv om der ikke findes nogen udtrykkelig henvisning til aktionærerne i Hongkongs lovgivning, er det i tilfælde af en potentiel interessekonflikt forbudt for kreditvurderingsbureauerne at udøve denne virksomhed.

(14) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 blev der indført nye bestemmelser for at sikre, at fortrolige oplysninger kun anvendes til formål, der vedrører kreditvurderingsaktiviteter, og at de beskyttes mod svig, tyveri eller misbrug. Med henblik herpå foreskriver artikel 10, stk. 2a, i forordning (EF) nr. 1060/2009, at kreditvurderingsbureauer skal behandle alle kreditvurderinger, vurderingsforventninger og oplysninger relateret til disse, indtil kreditvurderingerne offentliggøres, som intern viden. Ved at fastsætte detaljerede krav kræves det i Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer, at kreditvurderingsbureauerne indfører procedurer og mekanismer til beskyttelse af fortrolige oplysninger vedrørende udstedere. Der er således etableret en troværdig ramme til beskyttelse mod misbrug af fortrolige oplysninger.

(15) Forordning (EU) nr. 462/2013 sigter mod at øge gennemsigtigheden og kvaliteten af kreditvurderingsmetoderne. I punkt 3, underafsnit I, afsnit D, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 indføres en forpligtelse for kreditvurderingsbureauer til at give en kreditvurderet enhed mulighed for at angive eventuelle faktuelle mangler forud for offentliggørelsen af kreditvurderingen eller vurderingsforventningen. Ved at give omgående formidling af kreditvurderingen til markedet en højere prioritering kan Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer ikke anses for at indeholde strenge krav til kreditvurderingsbureauer om at oplyse en kreditvurderet enhed om en kreditvurdering inden dens offentliggørelse. I stedet skal kreditvurderingsbureauerne kun underrette en kreditvurderet enhed om de kritiske oplysninger og de vigtigste overvejelser, der ligger til grund for en kreditvurdering, når det er muligt og hensigtsmæssigt.

(16) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 indføres der beskyttelsesforanstaltninger i artikel 8, stk. 5a og stk. 6, litra aa) og ab), og stk. 7, i forordning (EF) nr. 1060/2009 for at sikre, at enhver ændring af vurderingsmetoder ikke resulterer i mindre strenge metoder. I Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer kræves det, at kreditvurderingsbureauer i fuldt omfang offentliggør væsentlige ændringer af bureauets metoder. Desuden kræves det, at kreditvurderingsbureauet, når det er muligt og hensigtsmæssigt, offentliggør sådanne væsentlige ændringer inden deres ikrafttrædelse. Hvis der sker ændringer i de metoder, modeller eller vigtigste udgangshypoteser, der blev anvendt ved udarbejdelsen af kreditvurderingerne, skal kreditvurderingsbureauet straks offentliggøre det sandsynlige omfang af de kreditvurderinger, der vil blive berørt, ved hjælp af de samme kommunikationsmidler, som der blev anvendt til formidling af de berørte kreditvurderinger.

(17) Forordning (EU) nr. 462/2013 styrker kravene vedrørende præsentation og offentliggørelse af kreditvurderinger. I henhold til artikel 8, stk. 2, og punkt 2a, underafsnit I, afsnit D, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 skal der ved et kreditvurderingsbureaus offentliggørelse af vurderingsmetoder, vurderingsmodeller og de vigtigste udgangshypoteser medfølge en klar og letforståelig vejledning, der forklarer hypoteser, parametre, tærskler og usikkerheder vedrørende modellerne og vurderingsmetoderne, som anvendes i kreditvurderingsprocessen. Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer indeholder faktisk bestemmelser, der skal sikre, at kreditvurderingsbureauer yder tilstrækkelig vejledning til, at brugerne af kreditvurderinger kan forstå disse. Der findes også et krav om at give tilsynsmyndigheden oplysninger om forretningsaktiviteterne hver 6. måned.

(18) Med henblik på at styrke konkurrencen og begrænse mulighederne for interessekonflikter i kreditvurderingssektoren indføres der ved forordning (EU) nr. 462/2013 et krav i underafsnit II, afsnit E, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 om, at kreditvurderingsbureauernes vederlag for udstedelse af kreditvurderinger og levering af accessoriske tjenester ikke bør være diskriminerende og skal være baseret på faktiske omkostninger. Det kræves, at kreditvurderingsbureauer skal offentliggøre visse finansielle oplysninger. I Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer kræves det, at kreditvurderingsbureauer fører registre i overensstemmelse med alle vedtægtsmæssige krav i en bestemt periode, offentliggør den generelle karakter af deres kompensationsordninger med kreditvurderede enheder og indberetter de aggregerede indtægter, der opstår som følge af leveringen af kreditvurderingstjenester, i kraft af hvilke tilsynsmyndigheden har beføjelse til at anmode om disse oplysninger. Med hensyn til foranstaltningerne til beskyttelse af kunderne og til sikring af, at de behandles retfærdigt, findes der et generelt krav om retfærdig behandling af kunder.

(19) Proportionalitetsprincippet og en risikobaseret tilgang tjener som retningslinje for Kommissionen i dens vurdering af et tredjelands retsforskrifter. På baggrund af de i fællesskab gennemgåede faktorer og den tekniske rådgivning fra ESMA opfylder Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer de betingelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1060/2009, og bør fortsat anses for at være ækvivalente med de retlige og tilsynsmæssige rammer, der er fastsat i nævnte forordning.

(20) Af hensyn til retssikkerheden bør der vedtages en ny gennemførelsesafgørelse, og gennemførelsesafgørelse 2014/249/EU bør derfor ophæves.

(21) Kommissionen bør bistået af ESMA fortsat regelmæssigt overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer, markedsudviklingen og effektiviteten af tilsynssamarbejdet i forbindelse med overvågning og håndhævelse i Hongkong for at sikre en fortsat overholdelse.

(22) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.07.2019
Anvendelsesdato i EU
19.08.2019
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet